zgłoszenie budowy WB.6743.5.3.2020

 Zgłoszenie budowy z dnia: 2020-01-20

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Energa Operator S.A. budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV: linia kablowa nn 0,4 kV i przebudowa linii napowietrznej nn 0, 4 kV w miejscowości Łukocin, gm. Tczew, na terenie działek 53/5, 54, 55, 56, 57, obręb Łukocin [0010], jednostka ewidencyjna Tczew-G [221406_2] i na działkach nr 148, 146/2, 147/3, 147/4, 77/1, 104, 103/1, 149/2, obręb Dalwin [0005], jednostka ewidencyjna Tczew-G [221406_2].

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 10.02.2020 r.