Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYREJESTROWANIE POJAZDU (KASACJA)

Podstawa prawna:
-
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012 poz.1137),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),
- ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.Nr 25, poz.202 z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U.Nr 62, poz.554),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U.Nr 44, poz.419 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Nr 98, poz.1071 z 2000 r z późn.zm.).

Termin realizacji:
Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami zależnymi od przyczyny wyrejestrowania.
2. Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:
- przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) od przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
- kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie oraz przedstawi zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,
- wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu i złożenia stosownego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
- zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, pod warunkiem przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt,
Do wniosku należy ponadto dołączyć:
3. Dowód rejestracyjny,
4. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
5. Tablice rejestracyjne.
Obowiązek ten nie dotyczy przypadków wyrejestrowywania pojazdu z powodu jego wywozu za granicę. Przedłożenie tablic rejestracyjnych nie jest też wymagane w przypadku kradzieży pojazdu.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic (tablic) rejestracyjnych, jeżeli są one wymagane do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu właściciel winien złożyć stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
7. Dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, 
8. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.
9. W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
Wyrejestrowanie pojazdu - 10 zł    (opłata skarbowa)
W przupadku kiedy zachodzi konieczność złożenia płatnego pełnomocnictwa, należy do niego dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17zł.  

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 31,
                                                        stanowisko nr 2
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-800 (wew. 1)

Procedura załatwienia sprawy:
Wymagane dokumenty należy złożyć w pokoju nr 31, sprawa zostanie załatwiona w drodze decyzji administracyjnej.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77 34-800 (wew. 1).

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:39:33)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2020-01-20 13:32:37)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 14:39:33 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:46:38 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-04-19 13:20:02 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 13:50:37 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-03-03 11:31:52 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-08-28 13:23:58 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-10-17 08:39:54 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-16 16:04:31 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-17 08:05:11 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-20 13:32:37 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:39:33)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama