WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG


 

Naczelnik:         Maria Witkowska
                          Tel. (58) 77 34 810

Zastępca:          Brygida Zacholla
                          Tel. (58) 77 34 831

Lokalizacja:       ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
                          Pokoje: 33 (Parter), 107 (1 Piętro), 325 (3 Piętro), 327 (3 Piętro)

TELEFONY: 

58-7734800 (wew. 1)

58-7734983,  58-7734984,  58-7734985

58-7734986,  58-7734987

Kompetencje i zadania:

 1. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg prowadzi sprawy dotyczące rejestracji i ewidencji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów i ich nadzoru, wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne dla mieszkańców i jednostek z terenu Powiatu Tczewskiego.
 2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
  • dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów,
  • wyrejestrowywanie pojazdów oraz czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
  • wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów w razie ich utraty lub zniszczenia,
  • wydawanie zgody na nadanie nr ramy, nadwozia/podwozia lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
  • dokonywanie wpisów (lub wydawanie nowych dokumentów) wynikających ze wszelkich zmian danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
  • zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego lub stacje diagnostyczne,
  • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zgłoszeń o zbyciu zarejestrowanych pojazdów,
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami /praw jazdy, oraz pozwoleń do kierowania tramwajami/,
  • wydawanie nowych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami z uwagi na zaminę danych w nich zawartych oraz wydawanie ich wtórników w razie ich utraty lub zniszczenia,
  • wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej, w przypadku zastrzeżeń co do stanu ich zdrowia,
  • wzywanie kierujących pojazdami w razie uzasadnionych zastrzeżeń do sprawdzenia ich kwalifikacji,
  • zatrzymanie i cofanie oraz zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
  • przeprowadzanie egzaminów ze znajomości zasad prowadzenia transportu drogowego taksówką,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  • wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz nadzór nad tymi ośrodkami,
  • wydawanie legitymacji instruktorów nauki jazdy,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad tymi stacjami,
  • wydawanie uprawnień dla diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
  • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
  • pełnienie funkcji inwestora,
  • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierii drogowej, urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń w pasie drogowym,
  • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  • koordynacja robót w pasie drogowym,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
  • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, poza terenem zabudowanym,
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  • zimowe utrzymanie dróg,
  • przygotowanie warunków zamówień publicznych, procedur przetargowych,
  • dokonywanie ocen stanu bezpieczeństwa na drogach,
  • podejmowanie działań i czynności w zakresie lokalizacji znaków drogowych i innych urządzeń, stanowiących o zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach,
  • zatwierdzanie i opiniowanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu drogowego,
  • opiniowanie zezwoleń na imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny,
  • współpraca z innymi zarządami dróg, policją i zarządem kolei w zakresie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi,
  • ewidencja i gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

Spis spraw:

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Międzynarodowe prawo jazdy

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez policję

Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych

Rejestracja ( przerejestrowanie ) używanego pojazdu

Rejestracja pierwsza nowego pojazdu

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydanie prawa jazdy po egzaminie

Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy

Wydanie, wtórnik, wymiana pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych

Wyrejestrowanie pojazdu (KASACJA, KRADZIEŻ, WYWÓZ Z KRAJU)

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu

Zawiadomienie o zbyciu, (SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ) pojazdu

Zezwolenie na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny

Zdawalność osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców

Usuwanie i parkowanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Przyjmowanie wniosków dotyczących bieżącego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierii drogowej, urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń w pasie drogowym

Przyjmowanie wniosków dotyczących utrzymania oraz usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym poza terenem zabudowanym

Uzgadnianie dokumentacji przebudowy dróg krzyżujących się z drogami powiatowymi

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Uzgadnianie dokumentacji lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym

Wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg

Uzgadnianie projektów budowy/przebudowy zjazdów z dróg

Wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadtonażowe

Wydawanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Przyjmowanie wniosków dotyczących odpowiedzialności deliktowej zarządcy drogi

Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Zatwierdzanie i opiniowanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu drogowego

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uprzątnięcia zwłok zwierząt wolno żyjących (dzikich)