Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

 Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012, poz.1137),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U.Nr 40,poz.275),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U.Nr 223, poz.2264),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.Nr 155, poz.1232 z 2009 r.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz.U.Nr 223, poz.2261 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U.Nr 155, poz.1095 z 2007r. z późniejszymi zmianami).

Termin realizacji:
Sprawa będzie załatwiona w 7 dni

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek,
2. wypełniony druk oświadczenia,
3. oświadczenie według załączonego wzoru,
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w wysokości - 412 zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 35, 
                                            
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-830.

Procedura załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej dotyczącego Stacji kontroli Pojazdów na terenie Powiatu Tczewskiego.
Inne informacje
Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4. posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77-34-830.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:45:19)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2018-02-28 10:24:42)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 14:45:19 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:46:41 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-07-11 14:52:12 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2018-02-28 10:24:42 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:45:19)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama