Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

 Podstawa prawna:
-
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012 poz.1137),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania  pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych  czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów  dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

Termin realizacji:
Po uprzednim umówieniu się:

REZERWOWANIE WIZYTY W DNIU DZISIEJSZYM
osobiście od godz 7.30
telefonicznie od godz. 8.00 - 58/77-34-800 (wew. 1)
REZERWOWANIE WIZYTY INTERNETOWO z tygodniowym wyprzedzeniem
kalendarz rezerwacji dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tczewie

WAŻNE!!!

Rezerwacja terminu rejestracji przez internet będzie potwierdzona wyłącznie telefonicznie przez pracownika Urzędu. (Potwierdzenie e-mailem nie jest potwierdzeniem rezerwacji, jest to automatyczna informacja o kliknięciu zajętego terminu w kalendarzu, na którą nie mamy wpływu, a która może wprowadzać w błąd). W związku z powyższym niezbędne jest podanie nr telefonu.

Wymagane dokumenty:
1
. Wypełniony wniosek oraz dla pojazdów spoza UE:
2. Odprawa celna lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy,
3. Dla pojazdów pochodzących z UE: dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych a także czterokołowców (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,
4.  Dowód własności pojazdu,
5. Jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,
6. Dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia   pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych   niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za   granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,
7. Tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,   -w przypadku braku tablic rejestracyjnych pierwszą rejestracją będzie rejestracja na tablice próbne w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu przez uprawniona stację diagnostyczną.
8. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane (bliższe  informacje o tym, w jakich przypadkach wymaga się badań zawarto w tabeli "inne informacje") lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów  pojazdów zostało wydane świadectwo homolog. typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homolog. przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
9. Dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadcz. o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
10. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
11. Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
12. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
13. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej.
14. Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych -
     szczegóły w „innych informacjach”.

Opłaty:
Tablice próbne:
- w przypadku pojazdów samochodowych - w wysokości 62,00 zł
w przypadku motocykli, motorowerów oraz ciągników rolniczych - w wysokości 44,00 zł
- w przypadku przyczep i naczep – w wysokości 47 zł

Tablice stałe:
- w przypadku pojazdów samochodowych - w wysokości 256,00 zł,
w przypadku motocykli - w wysokości 197,00 zł ,
- w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych – w wysokości 121,50 zł,
- w przypadku motorowerów - w wysokości 111,50 zł.

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 31,
                                                        stanowisko nr 2
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-800 (wew. 1)

Procedura załatwienia sprawy:
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli jest wymagana).

Inne informacje
Informujemy, iż z dniem 22 września 2009 r. zmianom uległy przepisy dotyczące systemu badań technicznych pojazdów - w tym w głównej mierze pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego UE lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd posiada aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Badań technicznych nie muszą przechodzić pojazdy zarejestrowane w krajach UE i EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, dla których od dnia pierwszej rejestracji za granicą nie upłynęło więcej niż:
3 lata - w przypadku samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych
1 rok - w przypadku pozostałych pojazdów
Wszelkie inne pojazdy nie spełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z krajów innych niż UE i EFTA, muszą zostać poddane przed pierwszą rejestracją w kraju badaniu technicznemu na Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu TŁUMACZENIA: Dokumenty sporządzone w języku obcym (takie jak np. dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód własności, dokument dotyczący badań technicznych) należy zgodnie z §5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn.zm.) dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju).W sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.
INFORMACJA O PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z OBOWIĄZKOWĄ OPŁATĄ NA RZECZ RECYKLINGU POJAZDÓW
wymaganą przy pierwszej rejestracji pojazdu po dniu 1 stycznia 2006 r.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202 z 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami) dla każdego pojazdu sprowadzonego do polski z zagranicy (w tym również z krajów UE) lub nowo wyprodukowanego w Polsce, po 01.01. 2006 r. istnieje obowiązek przedstawienia do jego pierwszej rejestracji dowodu wpłaty potwierdzającego uiszczenie przez sprowadzającego lub producenta opłaty w wysokości 500,00 zł na poczet przyszłego recyklingu pojazdu (zgodnie z art. 12 ust. 2 w/w ustawy).
- Dowód wpłaty powinien zawierać numer identyfikacyjny pojazdu VIN (nadwozia/podwozia)
i dane podmiotu który sprowadził lub wyprodukował pojazd. Wpłata winna być dokonana na konto bankowe
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III Oddział w Warszawie:
65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
- W przypadku dalszej odsprzedaży pojazdu przed jego pierwszą rejestracją, powyższy dowód wpłaty winien być przekazany wraz z dokumentem własności nowemu nabywcy.
- Obowiązek wnoszenia powyższej opłaty nie dotyczy przypadków nabywania nowych pojazdów w Polsce od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami lub producentów pojazdów, którzy na takie pojazdy wydają karty pojazdu, jeżeli do faktury potwierdzającej sprzedaż pojazdu dołączą oni oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ust. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – oświadczenie to może być zastąpione stosownym zapisem (adnotacją) na fakturze.
UWAGA:
Przepisy powyższe dotyczą tylko samochodów zaliczanych do kategorii homologacyjnej M1 i N1, czyli przede wszystkim samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i samochodów ciężarowych, a także pojazdów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg oraz motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e.
Przepisy te nie dotyczą pojazdów nabytych w krajach członkowskich UE lub odprawionych w
Urzędzie Celnym (w przypadku pojazdów z poza UE), a także wyprodukowanych w Polsce przed dniem 01.01.2006 r. pod warunkiem, że z dokumentów przedstawionych do rejestracji będzie stosownie do sytuacji wynikać, że pojazd został nabyty za granicą lub odprawiony, czy wyprodukowany przed tą datą (w przypadku produkcji pojazdu w kraju decydująca jest data wydania pojazdu z magazynu producenta).

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77-34-800 (wew. 1).

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:03:23)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2020-01-20 13:30:49)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 14:03:23 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:44:52 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-01-30 11:40:02 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 10:45:26 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 11:28:34 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 11:40:57 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 11:42:24 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-19 12:58:35 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 13:49:16 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-03-03 11:28:47 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-06-13 11:36:41 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-08-28 13:21:13 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2015-06-18 14:27:27 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-16 16:03:23 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-17 08:05:12 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2020-01-20 13:30:49 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 14:03:23)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama