Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Odpady - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji

NAZWA SPRAWY: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (dla podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie) związanych z eksploatacją instalacji.

Podstawa prawna:
art.180a, art.181, ust.1 pkt 4, art.183 ust.1 i art.188 oraz art.378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672, z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1923).

Termin realizacji:
do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek prowadzącego instalację o wydanie pozwolenia spełniający wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.),
  2. dokument potwierdzający, że wytwórca odpadów jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, np. KRS,
  3. informacja dot. tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów, np. kserokopia dokumentu (potwierdzona przez stronę „za zgodność z oryginałem”), potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady (oryginał dokumentu do wglądu na wezwanie Urzędu),
  4. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  5. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

2011 zł - w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (duży przedsiębiorca),
506 zł - w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

Ww. opłatę, z adnotacją: „opłata skarbowa za pozwolenie na wytwarzanie odpadów”, można wpłacić:
- na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie: BANK Polska Kasa Opieki S.A. I o/ Gdańsk 47124012421111001002250976,
- do kasy Urzędu Miejskiego w Tczewie, w budynku przy ul. 30 Stycznia 1,
- do kasy Starostwa Powiatowego w Tczewie, przy ul. Piaskowej 2.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:       Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4, lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów:           Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 2 piętro, pokój nr 207.

Informacja:                       tel. (58) 77 34 881, lub na adres e-mail: wos@powiat.tczew.pl

Procedura załatwienia sprawy:

Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Tczewskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Piotr Leśniewski (2012-07-13 13:50:19)
Modyfikujący:
Piotr Leśniewski (2017-04-20 08:55:13)
Odpowiedzialny za treść:
Ludwik Szambowski
2012-07-13 13:50:19 Utworzenie
Piotr Leśniewski
2012-07-31 10:37:13 Modyfikacja
Malgorzata Flisik
2012-07-31 11:18:48 Modyfikacja
Malgorzata Flisik
2012-12-27 08:17:43 Modyfikacja
Malgorzata Flisik
2013-02-25 15:33:16 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
2013-10-02 13:37:55 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
2013-10-24 07:52:03 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
2013-10-25 13:47:56 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
2014-07-07 13:21:11 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
2015-01-14 12:15:03 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
2015-02-17 11:19:53 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
2016-08-19 08:33:19 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
2016-08-19 08:36:39 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
2016-12-27 09:41:30 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
2017-04-20 08:55:13 Modyfikacja
Piotr Leśniewski
Moderator: ()
Wprowadzający:
Piotr Leśniewski (2012-07-13 13:50:19)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

informatyk wsparcie informatyczne usługi it/a>