Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

Podstawa prawna:
-
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51),- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późn zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (DZ.U. z 2007r. Nr 235, poz 1726 z późn zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego osób oraz wypisów z tych licencji (Dz.U. 2004r. Nr 153, poz.1612).

Termin realizacji:
Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dostępu do zawodu przewoźnika drogowego:
     a. Kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej
         transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
     b.
Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności osób wchodzących w skład organu
         zarządzającego,
* Osoba legitymująca się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych przedkłada również zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o kierowaniu operacjami transportowymi nie więcej niż czterech przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.
   
  c. Dokumenty, potwierdzające, że przedsiębiorca posiada odpowiednią zdolność finansową. W tym celu należy przedłożyć poświadczone przez upoważnioną osobę roczne sprawozdanie finansowe (bilans) z którego wynika, iż przedsiębiorca dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości:
                          9 000 euro- na jeden pojazd
                          5 000 euro- na każdy następny
W drodze odstępstwa przedsiębiorca może wykazać swoją zdolność finansową za pomocą gwarancji bankowej lub ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej przewoźnika.
    
d. Oświadczenie, iż przedsiębiorca osobiście wykonuje przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiści przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.
    
e. Wykaz pojazdów samochodowych którymi dysponuje przedsiębiorca wraz kserokopią dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),
     
f. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdu. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów  (np. umowa użyczenia, leasingu itp.)
     
g. Dowód wpłaty za licencję.

Opłaty:
Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:
          1.       800 zł – gdy licencja wydawana jest na okres od 2 do 15 lat,
         
2.       900 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 15 do 30 lat,
         
3.       1000 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 30 do 50 lat.

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób  pojazdem samochodowym niebędącym taksówką pobiera się opłatę w wysokości:

4.       700 zł – gdy licencja wydawana jest na okres od 2 do 15 lat,
5.       800 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 15 do 30 lat,
6.       900 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 30 do 50 lat. 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 35, 
                                                    
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-826.

Procedura załatwienia sprawy:
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji (art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)

Certyfikat kompetencji zawodowych wydaje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie:
Instytut Transportu Samochodowego
Zespól Certyfikacji Personelu
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel.: 22/ 811 56 05, 811 32 31 lub 811 32 39 (wew. 127)

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 77-34-829.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 09:48:49)
Modyfikujący:
Zbigniew urban (2013-05-15 11:19:03)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-09 09:48:49 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2012-07-10 11:45:01 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2013-04-22 09:13:15 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 10:00:49 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 10:49:43 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 13:22:03 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-05-15 11:04:58 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-05-15 11:06:54 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-05-15 11:07:48 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-05-15 11:19:03 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-05)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-09 09:48:49)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama