DOKONANIE ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012 poz.1137),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U.Nr 232, poz.2333 z 2003 r.)

Termin realizacji:
Dokonanie stosownego zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek,
2. Dowód rejestracyjny,
3. Karta pojazdu – jeżeli była wydana,
4. Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
5. Faktura za montaż w/w instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
6. Dokument potwierdzający badanie szczelności zbiornika,
7. Pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika,
8.Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
9. Dowód tożsamości,

Opłaty:
Za dokonanie stosownej adnotacji opłat nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
składanie i odbiór dokumentów:      Wydział Komunikacji i Transportu parter, pokój nr 31,
                                                        stanowisko nr 2
Informacja:                                       tel. (58) 77-34-800 (wew. 1).

Procedura załatwienia sprawy:
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem następuje niezwłocznie po przedłożeniu wypełnionego wniosku oraz przedstawieniu wymaganych dokumentów.

 

Załączniki