DECYZJA O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI


 

Podstawa prawna:
ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami)

Termin realizacji:
do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem

Opłaty: brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:       Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4,

                                         lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów:           Wydział Budownictwa, 1 piętro, pokój nr 124.

Informacja:                        Pracownicy Wydziału

                                         tel. (58) 77 34 895,

                                        lub na adres e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Procedura załatwienia sprawy:

Wydział Budownictwa sprawdza kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Wezwania przesyła się do Wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Gdy wniosek jest kompletny, lub zostanie poprawnie uzupełniony, następuje przygotowanie decyzji. Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy Prawo budowlane Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia powyższych warunków, właściwy organ - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.  W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

Druki i formularze:

  1. WNIOSEK o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

Załączniki