Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE TCZEWSKIM

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 maja 2016 r. 
w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).
Teksty aktów prawnych dostępne są na stronie Sejmu RP pod adresem: http://isip.sejm.gov.pl  
Termin realizacji:
Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub nastąpi wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub złożenie do Sądu wniosku o zakazie założenia stowarzyszenia.
Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie /członków Zarządu/ członków Organu Kontroli Wewnętrznej  (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
2) Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od  typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o:
a) przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
b) zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub
c) zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).
3) Lista wszystkich członków założycieli, jednak nie mniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
4) Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/organu kontroli wewnętrznej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie), o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia oraz o siedzibie stowarzyszenia zwykłego (oryginał).
5) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym ma znajdować się siedziba Stowarzyszenia (w przypadku, kiedy siedziba organizacji nie mieści się w lokalu własnościowym jej członka, wymagana jest zgoda właściciela/zarządcy budynku/ lokalu na utworzenie siedziby stowarzyszenia i prowadzenia przez stowarzyszenie działalności statutowej pod wskazanym adresem).
Dokumenty wymienione w pkt. 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.
Dokument wymieniony w pkt. 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.
Opłaty: nie dotyczy
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
Składanie dokumentów: 
Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4, lub na platformie ePUAP.
Odbiór dokumentów: 
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225.
Informacja: tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 913.
Procedura załatwienia sprawy:
W celu uzyskania wpisu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu) składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, Starosta Tczewski wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się wówczas od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis 
w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Starosta Tczewski informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis. 
W przypadku niedokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku 
o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazie założenia stowarzyszenia do Sądu - przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Druki i formularze:
1) wzór wniosku o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych - wersja z Przedstawicielem 
2) wzór wniosku o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych - wersja z Zarządem
3) wzór regulaminu Stowarzyszenia zwykłego - wersja z przedstawicielem
4) wzór regulaminu Stowarzyszenia zwykłego - wersja z Zarządem 
5) wzór regulaminu Stowarzyszenia zwykłego - wersja z Zarządem i Komisją Rewizyjną
6) wzór listy Członków Założycieli Stowarzyszenia Zwykłego
7) wzór protokołu z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Zwykłego

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Joanna Machnicka (2019-05-09 10:21:46)
Modyfikujący:
Alicja Szczepińska-Mian (2019-05-10 13:27:22)
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Machnicka
2019-05-09 10:21:46 Utworzenie
Joanna Machnicka
Moderator: ()
2019-05-10 10:55:13 Modyfikacja
Joanna Machnicka
Moderator: ()
2019-05-10 10:59:33 Modyfikacja
Joanna Machnicka
Moderator: ()
2019-05-10 13:27:22 Modyfikacja
Joanna Machnicka
Moderator: ()
Wprowadzający:
Joanna Machnicka (2019-05-09 10:21:46)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama