Przejdź do treści

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015, poz. 1445 z późn. zm.)

Termin realizacji:

Wniosek o udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie planowanych w danym roku kalendarzowym prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, składa się do Zarządu Powiatu Tczewskiego w następujących terminach:
1) do końca lutego każdego roku,
2) do 31 maja każdego roku, w przypadku zwiększenia w budżecie w danym roku kalendarzowym puli środków na ten cel.

W przypadku ubiegania się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, których konieczność wykonania wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności – wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane w każdym czasie.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny);
 4. decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac przy zabytku ruchomym;
 5. pozwolenie na budowę, jeżeli wskazane/planowane prace lub roboty wymagają w myśl obowiązującego stanu prawnego uzyskania takiego pozwolenia, ewentualnie zgłoszenie robót budowlanych i informacja o zgłoszonym/niezgłoszonym przez organ sprzeciwie;
 6. kosztorys przewidywanych prac lub robót;
 7. fotograficzna dokumentacja zabytku;
 8. oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych; w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w prawach dotyczących pomocy publicznej.

Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:      

Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4,lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów:          

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, 2 piętro, pokój nr 221.

Informacja:                         

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON

tel. (58) 77 34 913, 917, 879

Procedura załatwienia sprawy:

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z obszaru Powiatu Tczewskiego może być udzielona podmiotowi, który jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do zabytku.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wg określonego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek o przyznanie dotacji opiniuje komisja oceniająca powołana przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

Decyzję o przyznaniu dotacji, jej wysokości i przeznaczeniu podejmuje Rada Powiatu Tczewskiego w drodze uchwały. 

Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:

 1. możliwości finansowe Powiatu;
 2. wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku;
 3. stan techniczny zabytku;
 4. dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac;
 5. zaangażowanie finansowe Wnioskodawcy oraz inne źródła finansowania.

Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta przez Powiat Tczewski z dotowanym na czas realizacji zadania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku.

Wnioskodawca po wykonaniu prac zobowiązany jest w celu rozliczenia dotacji do złożenia sprawozdania z realizacji zadania Zarządowi Powiatu Tczewskiego wg określonego wzoru.

 

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określają poniższe uchwały.

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Manuela Czyżewska (2016-08-31 11:58:04)
Modyfikujący:
Alicja Szczepińska-Mian (2019-03-20 11:59:53)
Odpowiedzialny za treść:
Manuela Czyżewska
2016-08-31 11:58:04 Utworzenie
Manuela Czyżewska
Moderator: ()
2016-10-18 14:32:47 Modyfikacja
Manuela Czyżewska
Moderator: ()
2018-02-28 10:29:42 Modyfikacja
Manuela Czyżewska
Moderator: ()
2019-03-20 11:59:53 Modyfikacja
Manuela Czyżewska
Moderator: ()
Wprowadzający:
Manuela Czyżewska (2016-08-31 11:58:04)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama