Dane na temat majątku oraz dochodów spółki wg stanu na dzień 31.12.2015


Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki Szpitale Tczewskie S.A. na dzień 31.12. 2015 r. wynosił 22.922.350 zł i dzielił się na 388.447 akcji na okaziciela serii A oraz 70.000 akcji na okaziciela serii B, po 50,00 zł każda akcja. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Powiat Tczewski.

 

 

Według zatwierdzonego w dniu 7 czerwca 2016 r. sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. aktywa zamknęły się sumą 56.583.240,08 zł, z tego aktywa trwałe 46.197.778,44 zł, a aktywa obrotowe 10.385.461,64zł.

 

Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje wzrost funduszu własnego o kwotę 2.661.630,43 zł.

 

 

Dochody spółki

Według zatwierdzonego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości 838.369,57 zł, a rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.594.912,03 zł.

 

 

Niepublikowane w BIP

Informacje nieudostępnione w BIP są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki  lub na stronie internetowej Szpitali Tczewskich S.A. www.szpitaletczewskie.pl