2020-02-27 Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego


Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opacowaniu "Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu".