Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych
w Starostwie Powiatowym w Tczewie jest Powiat Tczewski reprezentowany przez Starostę Tczewskiego, z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Powiat Tczewski/Starostę Tczewskiego można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Kamilą Wiśniewską. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych to: inspektor@powiat.tczew.pl
lub listownie na ww. adres urzędu.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanym rozporządzeniem, w celu:

  • realizacji przez Powiat Tczewski obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, w tym m.in. w celu: a) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego i terenów wokół budynku -  w tym celu stosujemy monitoring wizyjny, poprzez rejestrowanie obrazu (w tym wizerunek osób); b) zapewnienia jawności obrad z sesji Rady Powiatu Tczewskiego – w tym celu rejestrujemy i transmitujemy w Internecie obraz i dźwięk (w tym wizerunek i wypowiedzi osób biorących udział w obradach w sali obrad; c) promocji Powiatu Tczewskiego w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Powiat Tczewski i Starostę Tczewskiego, a także Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Jednocześnie informujemy, że podczas wydarzeń z udziałem kierownictwa Urzędu mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe 
(imię i nazwisko).

Biorąc udział w spotkaniu czy wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Powiat Tczewski lub Starostę Tczewskiego – Starostwo Powiatowe w Tczewie (w tym poszczególne komórki organizacyjne Urzędu), uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę 
na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, 
że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane te, w postaci wizerunku, będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Urzędu w mediach społecznościowych, a także udostępniane mediom, uczestnikom 
i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
lub w oparciu o umowę powierzenia;

  • wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • zawierania i wykonywania umów z związku z realizowanymi zadaniami publicznymi;
  • jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba zbierania dodatkowych danych osobowych
    (m.in. kontaktowych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej) zwracamy się do Państwa z prośbą o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 7 rozporządzenia. Dane te służą ułatwieniu komunikacji z mieszkańcami i klientami naszego urzędu.

W związku z wykonywaniem zadań publicznych przetwarzane mogą być również szczególne kategorie danych osobowych, tj. m.in. dane dotyczące Pani/Pana zdrowia ze względu na potrzebę wykonywania ciążących na Powiecie Tczewskim obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie:

- osoby upoważnione przez Starostę Tczewskiego – pracownicy Starostwa
i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

- podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może dana osoba skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych oraz od celu ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym przewidziany prawem okres archiwizacji. Dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są na BIP bezterminowo. Dane osobowe, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, przetwarzane
są do czasu jej wycofania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Piotr Kujawski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Kamila Wiśniewska (2018-05-24)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2018-05-24 15:38:34)
Modyfikujący:
Kamila Wisniewska (2019-05-17 11:34:27)
Odpowiedzialny za treść:
Kamila Wiśniewska
2018-05-24 15:38:34 Utworzenie
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-05-24 15:40:18 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-06-06 07:55:03 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-05-06 12:34:30 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-05-06 12:36:06 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-05-06 12:38:00 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-05-08 09:35:40 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-05-17 11:26:22 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-05-17 11:34:27 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Piotr Kujawski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Kamila Wiśniewska (2018-05-24)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2018-05-24 15:38:34)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama