DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH


Szanowny Kliencie Starostwa Powiatowego,

pragniemy Cię zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Ich bezpieczeństwo jest dla pracowników naszego urzędu najwyższym priorytetem. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o metodach i celach przetwarzania Twoich danych oraz o Twoich prawach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. 

 O JAKICH DANYCH MÓWIMY?

Chodzi o Twoje dane osobowe, które są przez nas przetwarzane tylko w celu załatwienia Twojej sprawy i wyłącznie w takim zakresie, na jaki pozwala nam prawo, Dane pozyskujemy na podstawie i w granicach przepisów prawa, realizując nałożony na starostwo obowiązek prawny, kiedy prowadzimy Twoją sprawę, kiedy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie zawartej umowy lub Twojej zgody, którą wyrażasz dobrowolnie udostępniając nam swoje dane osobowe,  o które każdorazowo dodatkowo prosimy. Pracownicy naszego urzędu mają obowiązek wyjaśnić Ci, kiedy wymagana jest Twoja zgoda, a kiedy działamy bezpośrednio na podstawie ustawy, a Twoja zgoda wyraża się automatycznie w chwili dobrowolnego udostępnienia danych.

 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH 

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Tczewie jest Powiat Tczewski reprezentowany przez Starostę Tczewskiego, z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Powiat Tczewski/Starostę Tczewskiego można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Kamilą Wiśniewską. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: inspektor@powiat.tczew.pl, telefon +48 58 77 34 968 lub listownie na ww. adres urzędu.

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Aktualny wykaz podmiotów, którym udostępniliśmy dane (są to zwykle dostawcy systemów informatycznych, z którymi współpracujemy w związku z wykonywaniem przepisów prawa) znajduje się u Inspektora Ochrony Danych. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, jak stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw i ich pełnomocnikom, podmiotom działającym na prawach strony ww. postępowań administracyjnych i ich pełnomocnikom, a także uczestnikom postępowań. Nie planujemy przekazywać do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej Twoich danych. Dane nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH 

Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu:

W związku z wykonywaniem zadań publicznych przetwarzane mogą być również szczególne kategorie danych osobowych, tj. m.in. dane dotyczące zdrowia ze względu na potrzebę wykonywania ciążących na urzędzie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Twojej sprawy, a więc wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym także przez przewidziany prawem okres archiwizacji, określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla powiatu (szczegóły można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych). Dane z monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące; nagrania z sesji udostępniane są na BIP bezterminowo.

Źródłem pochodzenia Twoich danych osobowych jesteś głównie Ty. To od Ciebie, klienta naszego urzędu, pozyskujemy dane, które podajesz we wniosku o załatwienie konkretnej sprawy, w zawartej umowie, czy zgodzie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pozyskujemy dane z innych źródeł, na przykład rejestrów publicznych (Rejestr PESEL, CEIDG i innych), a także administratorów (burmistrzów, sądów, policji i innych).

 TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Można również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może dana osoba skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych oraz od celu ich przetwarzania. Jeśli chcesz wycofać wyrażoną zgodę, skontaktuj się z nami listownie na adres naszego urzędu. Służy Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy rozporządzenia (RODO).

Przygotowaliśmy dla Ciebie odrębne karty informacyjne o Twoich prawach w różnych sprawach, które załatwiasz w naszym urzędzie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Znajdziesz je poniżej. Jeśli nie rozwieją one Twoich wątpliwości, bądź chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę w zakresie Twoich praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych.

Załączniki