Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie w sprawie możliwości oddania w najem bufetu przy hali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (2018-2019)

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08, Uchwałą nr XII/71/11 W sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Powiatowe  Centrum Sportu w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019  bufetu przy hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii, itp.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości oddania w najem bufetu przy hali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (2018-2019)

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 30.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

 

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089, 1479, 1496, 1563, 1590, 1669, 1722)

zawiadamia, że dnia 30 listopada 2018 roku wydał decyzję nr WB.6740.1.126.2018 o pozwoleniu na budowę kompostowni osadów ściekowych w ramach zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków  do oczyszczalni ścieków w Tczewie – Część II”, na terenie działek nr 4/27, 4/28, obręb Nr 0001, jednostka ewidencyjna Tczew-M  [221401_1].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-893).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00,    wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 30.11.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego 28.11.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 października 2018 r., dnia 27 listopada 2018 roku wydał decyzję nr WB.6740.12.6.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie wraz z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G – ul. Łąkowej, km 0+190,00.

1.1 Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

– działki stanowiące istniejące pasy drogowe: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 2 [Nr 0002] dz. nr 22, obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 39, 41, 45/1, 112, 113, 114, 115, 117, 171, 238; 

– działki przejęte w całości: nie dotyczy; 

– działki przejęte po podziale: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 172/3 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem;    

– działki stanowiące projektowany pas drogowy: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 2 [Nr 0002] dz. nr 22, obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 39, 41, 45/1, 112, 113, 114, 115, 171, 238, 172/3 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem.   

 

1.2   Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej:

– działki czasowo zajęte:

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 2 [Nr 0002] dz. nr 35/5: wejście związane z przebudową mostu; 

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 117: branża drogowa: opaska   z betonowej kostki brukowej, zjazd z betonowej kostki brukowej, chodnik z betonowej kostki brukowej, wycinka kolidującej zieleni, trawnik;

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 172/4 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem – wycinka kolidującej zieleni, umocnienia brzegowe;

 jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 90: przebudowa mostu, umocnienia brzegowe;

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 210: przebudowa mostu, umocnienia brzegowe;

– sieć kanalizacji deszczowej: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 238, 90;

– sieć teletechniczna: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 238, 171;

– sieć elektroenergetyczna: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 171, 238, 172/3 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem;

– sieć gazowa: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 171, 238. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 11f ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I p., pokój 124 (tel. nr 58 77–34–888), w terminie czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096). 

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00, wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego 28.11.2018

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego 27.11.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081)

zawiadamia, że dnia 22 listopada 2018 roku wydał decyzję nr WB.6740.1.144.2018 o pozwoleniu na budowę drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dojazd do pól na terenie dz. nr 252, 255, 268 obręb Lignowy Szlacheckie [Nr 0004], jednostka ewidencyjna  Pelplin – G [221404_5].  

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-888).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00, wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Tczew, dnia 27 listopada 2018 roku

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego 27.11.2018

Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (2018-2019)

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości  wynajmu  powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w roku 2019.

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (2018-2019)

Wyniki zapytania ofertowego – wykonanie projektów graficznych, wydruk i dostawa materiałów promujących powiatowe programy polityki zdrowotnej

Powiat Tczewski informuje, iż na wykonawcę projektów graficznych materiałów promujących powiatowe programy polityki zdrowotnej, ich wydruk i dostawę wybrano firmę Concept Reklamy Bogusław Pestka z siedzibą w Tczewie.

czytaj całość: Wyniki zapytania ofertowego – wykonanie projektów graficznych, wydruk i dostawa materiałów promujących powiatowe programy polityki zdrowotnej

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego 31.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544, 1629) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)  zawiadamia, że dnia 5 października 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa, dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie wraz z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G – ul. Łąkowej, km 0+190,00.

 1.    Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

– działki stanowiące istniejące pasy drogowe: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 2 [Nr 0002] dz. nr 22, obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 39, 41, 45/1, 112, 113, 114, 115, 117, 171, 238; 

– działki przejęte w całości: nie dotyczy; 

– działki przejęte po podziale: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 172/3 (dz. nr 172/1)w nawiasie podano nr działki przed podziałem;     

– działki stanowiące projektowany pas drogowy: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 2 [Nr 0002] dz. nr 22, obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 39, 41, 45/1, 112, 113, 114, 115, 171, 238, 172/3 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem.   

2.    Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej:

– działki czasowo zajęte:

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 2 [Nr 0002] dz. nr 35/5: wejście związane z przebudową mostu; 

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 117: branża drogowa: opaska   z betonowej kostki brukowej, zjazd z betonowej kostki brukowej, chodnik z betonowej kostki brukowej, wycinka kolidującej zieleni, trawnik;

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 172/4 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem – wycinka kolidującej zieleni, umocnienia brzegowe;

 jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 90: przebudowa mostu, umocnienia brzegowe;

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 210: przebudowa mostu, umocnienia brzegowe;

– sieć kanalizacji deszczowej: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 238, 90;

– sieć teletechniczna: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 238, 171;

– sieć elektroenergetyczna: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 171, 238, 172/3 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem;

– sieć gazowa: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 171, 238. 

      W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z dowodami i materiałami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I p., pokój nr 124 (tel. nr 58 77–34–888).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00,wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

Tczew, dnia 31 października 2018 roku  

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego 31.10.2018 r.

Obwieszenie Starosty Tczewskiego z dnia 3 października 2018 roku

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

 Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544, 1629) oraz art. 11a ust. 1 i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia, że dnia 3 października 2018 roku została wydana decyzja o umorzeniu w całości prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie wraz z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G – ul. Łąkowej, km 0+190,00

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-888).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00, wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544, 1629) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

Tczew, dnia 3 października 2018 roku  

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

1.Tablica ogłoszeń i strona internetowa Starostwa Powiatowego w Tczewie;

2.Tablica ogłoszeń i strona internetowa Gminy Miejskiej Tczew;

3.WB aa  

czytaj całość: Obwieszenie Starosty Tczewskiego z dnia 3 października 2018 roku

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama