Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Protokół z otwarcia ofert otwartego, pisemnego przetargu na zbycie elementów rozbiórkowych Mostu Tczewskiego

Protokół z otwarcia ofert otwartego, pisemnego przetargu na zbycie elementów rozbiórkowych Mostu Tczewskiego.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert.

czytaj całość: Protokół z otwarcia ofert otwartego, pisemnego przetargu na zbycie elementów rozbiórkowych Mostu Tczewskiego

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 r. działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

Na posiedzeniu w dniu 21 marca  2019 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 22/79/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na realizację w 2019 r. działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego, zgodnie z którą dotację przyznano Stowarzyszeniu Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" z siedzibą w Tczewie na zadanie pn.: Nałóg to Twój wróg, hartuj ciało i bądź zdrów! - 5.000,00 złotych.

czytaj całość: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 r. działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 r. działań edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”

Na posiedzeniu w dniu 21 marca  2019 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 22/80/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na realizację w 2019 r. działań edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”. 

czytaj całość: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 r. działań edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”

Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2007 roku

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 19/73/2019  z dnia 7 marca 2019 r. oraz  Nr 22/81/2019 z dnia 21 marca 2019 r. realizatorami szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2007 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” zostali:

czytaj całość: Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2007 roku

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 8 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

zawiadamia, że dnia 8 marca 2019 r. wydał decyzję nr WB.6740.1.173.2018 o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych i gazowych wraz z pawilonem handlowo – usługowym, wiatą nad dystrybutorami, wiatą gospodarczą, montażem pylonu cenowego, fundamentami pod zbiorniki paliwowe i montażem zbiorników, parkingami dla samochodów, stanowiskami tankowania pojazdów, stanowiskiem kompresor, odkurzacz, woda, stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych oraz niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrznymi instalacjami, na terenie dz. nr 171/44 obręb Swarożyn [Nr 0018], jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-888).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu  dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tczew, dnia 8 marca 2019 r.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 8 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego"

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 18/70/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego".
Treść uchwały do pobrania poniżej.

czytaj całość: Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych 2019

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych  w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

czytaj całość: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych 2019

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO

 Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)  zawiadamia, że dnia 7 listopada 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulicy Wąskiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania „Gniew – miasto z charakterem”.

 1.1. Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

– działki stanowiące istniejący pas drogowy:

- dz. nr 1, 23 arkusz 9 obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4];

- dz. nr 28, 29, 52 arkusz 12 obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4];

– działki przejęte w całości:

- dz. nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 arkusz 9 obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4];

- dz. nr 50/1, 51, 56 arkusz 12 obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4];

– działki przejęte po podziale:

- dz. nr 9/1 (9), arkusz 9 obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4];

- dz. nr 47/1 (47), 53/1 (53), 55/1 (55), 57/3 (57/2), 61/1 (61), 62/1 (62), 63/1 (63), 64/1 (64), 65/1 (65), 66/1 (66), 67/1 (67), 68/1 (68), 69/1 (69), 70/1 (70), 75/7 (75/6) arkusz 12 obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4];

 – działki stanowiące projektowany pas drogowy:

- dz. nr 1, 9/1 (9), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 arkusz 9 obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4];

- dz. nr 28, 29, 47/1 (47), 50/1, 51, 52/2 (52), 53/1 (53), 55/1 (55), 56, 57/3 (57/2), 61/1 (61), 62/1 (62), 63/1 (63), 64/1 (64), 65/1 (65), 66/1 (66), 67/1 (67), 68/1 (68), 69/1 (69), 70/1 (70), 75/7 (75/6) arkusz 12 obręb ewidencyjny Gniew[Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4];

W nawiasie podano numery działek przed podziałem.   


 1.2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do podziału:

– jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4], obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], arkusz 9

- dz. nr  9 – po podziale dz. nr 9/1, 9/2,

– jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4], obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], arkusz 12

- dz. nr 47 – po podziale dz. nr 47/1, 47/2,

- dz. nr 52 – po podziale dz. nr 52/1, 52/2, 52/3,

- dz. nr 53 – po podziale dz. nr 53/1, 53/2,

- dz. nr 55 – po podziale dz. nr 55/1, 55/2,

- dz. nr 57/2 – po podziale dz. nr 57/3, 57/4,

- dz. nr 61 – po podziale dz. nr 61/1, 61/2,

- dz. nr 62 – po podziale dz. nr 62/1, 62/2,

- dz. nr 63 – po podziale dz. nr 63/1, 63/2,

- dz. nr 64 – po podziale dz. nr 64/1, 64/2,

- dz. nr 65 – po podziale dz. nr 65/1, 65/2,

- dz. nr 66 – po podziale dz. nr 66/1, 66/2,

- dz. nr 67 – po podziale dz. nr 67/1, 67/2,

- dz. nr 68 – po podziale dz. nr 68/1, 68/2,

- dz. nr 69 – po podziale dz. nr 69/1, 69/2,

- dz. nr 70 – po podziale dz. nr 70/1, 70/2,

- dz. nr 75/6 – po podziale dz. nr 75/7, 75/8;  

 1. 3. Wykaz nieruchomości objętych obowiązkiem przebudowy poza liniami rozgraniczającymi:

– jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4], obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], arkusz 9

- dz. nr  10, 19/2;

– jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4], obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], arkusz 12

- dz. nr 70/2 (70), 75/8 (75/6), 52/3 (52), 53/2 (53);

 – jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4], obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], arkusz 14

- dz. nr 2;

W nawiasie podano numery działek przed podziałem.   

1. 4. Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej:

sieć oświetleniowa

- dz. nr 1, 9/1 (9), 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 arkusz 9, obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4];

- dz. nr 28, 50/1, 56, 63/1 (63), 64/1 (64), 65/1 (65), 66/1 (66), 67/1 (67), 68/1 (68), 69/1 (69), 75/7 (75/6) arkusz 12 obręb ewidencyjny [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4];

 

- sieć kanalizacji deszczowej

- dz. nr 1, arkusz 9, obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4]

- dz. nr 28, 29, arkusz 12, obręb ewidencyjny Gniew [Nr 0019], jednostka ewidencyjna Gniew-M [221402_4].

  W nawiasie podano numery działek przed podziałem.   

 

       W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dowodami i materiałami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowej 2, I p., pokój 124 (tel. nr 58 77–34–891).

 

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00, wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

 

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama