Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2020 roku działań edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację w 2020 roku działań edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”,  przyznaje się dotacje następującym podmiotom: 

  • Stowarzyszeniu Promocji Zdrowego Stylu Życia "Jestem Ważny" z siedzibą w Gdyni na realizację zadania pn.: "Jestem Ważny - Dbam o Siebie" - koszyk lekcji edukacji żywieniowej dla klas 0-VIII szkół podstawowych Powiatu Tczewskiego, wysokość przyznanej dotacji: 10.380,00 złotych;
  • Stowarzyszeniu Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" z siedzibą w Tczewie na realizację zadania pn.: Jestem tym, co jem, wysokość przyznanej dotacji: 4.620,00 złotych.

czytaj całość: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2020 roku działań edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2020 roku działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację w 2020 roku działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego,  przyznaje się dotację w wysokości 5.000,00 zł  Stowarzyszeniu Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" z siedzibą w Tczewie na realizację  zadania pn.: Moje zdrowie - mój wybór!

czytaj całość: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2020 roku działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322)

zawiadamia, że dnia 16 marca 2020 roku wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dwóch dwutorowych linii napowietrznych 110 kV Pelplin - Subkowy, Pelplin - Lignowy, Pelplin -Malbork Południe, Pelplin - Sztum. TOM PB.L.K.05. odcinek od słupów nr 11 i 11a do terenu zamkniętego linii kolejowej nr 131, z prowadzeniem prac na działkach nr 290/2, 290/3, 465/2, 308/3, 309, 310/4, 249/2, 248/2, 247/2, 236/3, 246/4, 246/3, 233/3, 233/4, 191/2, 234/2, 235/2, obręb Rajkowy [0007], jednostka ewidencyjna Pelplin - G [221404_5].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-890).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

czytaj całość: OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283,284, 322)

zawiadamia, że dnia 16 marca 2020 roku wydał decyzję o pozwoleniu na budowę czterotorowej linii kablowej 110 kV Pelplin - Subkowy, Pelplin - Lignowy, Pelplin - Malbork Południe, Pelplin – Sztum odcinek od SE Pelplin do stanowiska nr 1 muf cross – bondingowych (odcinek SE Pelplin – odcinek A), prace prowadzone będą  na działkach nr 62/33, 62/34, 62/35, 166, 168, 66/1, 75/1, 75/2, obręb Ropuchy [0009], jednostka ewidencyjna Pelplin-G [221404_5].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-890).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

czytaj całość: OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322)

zawiadamia, że dnia 13 marca 2020 roku wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dwóch dwutorowych linii napowietrznych 110 kV Pelplin - Subkowy, Pelplin - Lignowy, Pelplin - Malbork Południe, Pelplin - Sztum. TOM PB.L.K.07. Odcinek od terenu zamkniętego linii kolejowej 131 do słupów nr 20, 20a, na terenie działek nr 226 – obręb ewidencyjny Rajkowy [Nr 0007], oraz nr 201/11, 181/1, 180/7, 180/6, 206, 149 – obręb ewidencyjny Gręblin [0001], jednostka ewidencyjna Pelplin - G [221404_5].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-889).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

czytaj całość: OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322)

zawiadamia, że dnia 13 marca 2020 roku wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dwóch dwutorowych linii napowietrznych 110 kV Pelplin - Subkowy, Pelplin - Lignowy, Pelplin - Malbork Południe, Pelplin - Sztum. TOM PB.L.K.04. Odcinek od słupów nr 7, 7a do słupów nr 11, 11a, na terenie działek nr 221/4, 289, 290/2 w obrębie ewidencyjnym Rajkowy [Nr 0007], jednostka ewidencyjna Pelplin - G [221404_5].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-889).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

czytaj całość: OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

zawiadamia, że do wniosku Gminy Pelplin z dnia 5 grudnia 2019 roku dotyczącego pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gręblin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 59, 64/13, 64/26, 73, 82/1, 84/1, 85/1, 87/4, 188/2, 192, 193 w obrębie ewidencyjnym Gręblin [Nr 0001], jednostka ewidencyjna Pelplin - G [221404_5] pełnomocnik Inwestora złożył uzupełnienie dokumentacji wraz rozszerzeniem zakresu wniosku o rozbudowę drogi gminnej w dniu 10 marca 2020 roku w związku z powyższym wniosek o pozwolenie na budowę aktualnie obejmuje:

przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gręblin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 59, 64/13, 64/26, 73, 82/1, 84/1, 85/1, 87/4, 188/2, 192, 193 w obrębie ewidencyjnym Gręblin [Nr 0001], jednostka ewidencyjna Pelplin - G [221404_5].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-889).

czytaj całość: OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody w powiecie tczewskim w 2020 roku

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody w powiecie tczewskim w 2020 roku przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

czytaj całość: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody w powiecie tczewskim w 2020 roku

Ogłoszenie o możliwości wynajmu sal w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oddanych  w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjny, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie informuje o możliwości  oddania w najem  od  dnia 01 lutego 2020 roku  sal (multimedialnych, komputerowych oraz wykładowych o niepodwyższonym standardzie*)  a także innych pomieszczeń.

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości wynajmu sal w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama