Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym – 2/2020

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r. podjęto uchwałę Nr 87/259/2020  w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne, zgodnie z którą  przyznano Stowarzyszeniu KOLORY ŻYCIA z siedzibą w Tczewie dotację w wysokości 1.565,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: Maseczki ochronne dla każdego. 

czytaj całość: Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym – 2/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych w 2020 roku projektów

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 roku wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz funduszy krajowych i regionalnych przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

czytaj całość: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych w 2020 roku projektów

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dn. 7 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO 

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285, 695) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z 2019 r. poz. 1716, z 2020 r. poz. 471) zawiadamia, że dnia 24 marca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy i przebudowy ulic: Bielawskiej i Okoniewskiego w m. Rożental, wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba, ulicy KDL.

1.    Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg gminnych: - działki stanowiące istniejący pas drogowy:

 • jednostka ewidencyjna Pelplin – G [221404_5] obręb 0008, Rożental: dz. nr 133, 452, 212/3, 214/32, 345, 322, 310, 316, 6, 213, 212/1;
 • jednostka ewidencyjna Pelplin – M [221404_5] obręb 0006, Pelplin: dz. nr 19, 375/1;

- działki stanowiące projektowany pas drogowy:

 • ul. Okoniewskiego, jednostka ewidencyjna Pelplin – G [221404_5] obręb 0008, Rożental:  dz. nr 345, 322, 310, 316, 212/10 (dz. nr 212/3) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem;
 • ul. Bielawska, jednostka ewidencyjna Pelplin – G [221404_5] obręb 0008, Rożental: dz. nr 6, 213, 214/40 (dz. nr 214/32), 214/42 (dz. nr 214/33) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem;
 • ul. Limanowskiego, jednostka ewidencyjna Pelplin – M [221404_5] obręb 0006, Pelplin:  dz. nr 19, 3/28 (dz. nr 3/9) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem;
 • ul. Pasierba, jednostka ewidencyjna Pelplin – G [221404_5] obręb 0008, Rożental: dz. nr 212/1, jednostka ewidencyjna Pelplin – M [221404_5] obręb 0006, Pelplin: dz. nr 375/1, 278/4 (dz. nr 278/2), 298/4 (dz. nr 298/1) –w nawiasie podano działki przed podziałem;

– działki przejęte po podziale:

 • jednostka ewidencyjna Pelplin – G [221404_5] obręb 0008, Rożental: dz. nr 212/10 (dz. nr 212/3), 214/40 (dz. nr 214/32), 214/42 (dz. nr 214/33) – w nawiasie podano działki przed podziałem;
 • jednostka ewidencyjna Pelplin – M [221404_5] obręb 0006, Pelplin: dz. nr 3/28 (dz. nr 3/9), 278/4 (dz. nr 278/2), 298/4 (dz. nr 298/1) – w nawiasie podano działki przed podziałem;                                                                    

2.    Wykaz działek przeznaczonych do podziału:

 • jednostka ewidencyjna Pelplin – G [221404_5] obręb 0008, Rożental: dz. nr 212/3 (po podziale dz. nr 212/10, 212/11), 214/32 (po podziale dz. nr 214/40, 214/41), 214/33 (po podziale dz. nr 214/42, 214/43);
 • jednostka ewidencyjna Pelplin – M [221404_5] obręb 0006, Pelplin: dz. nr 3/9 (po podziale  dz. nr 3/28, 3/29), 278/2 (po podziale dz. nr 278/4, 278/5), 298/1 (po podziale dz. nr 298/4, 298/5);
 1. 3.    Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej:

– działki czasowo zajęte:

 • jednostka ewidencyjna Pelplin – G [221404_5] obręb 0008, Rożental:

- dz. nr 439, 440, 478, 214/21,  – przebudowa linii napowietrznej nN;

- dz. nr 214/20, 214/19, 214/18, 214/17, 214/14, 467 – przebudowy zjazdów;

- dz. nr 466 – przebudowa napowietrznego przyłącza el-en;

- dz. nr 330 – likwidacja i demontaż słupa i linii napowietrznej nN;

- dz. nr 323 – likwidacja i demontaż linii napowietrznej

- dz. nr 212/8, 212/9 – przebudowa linii napowietrznej sN;

- dz. nr 317, 315, 479 – przebudowa linii napowietrznej nN;

- dz. nr 452 – budowa zjazdu publicznego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdu, chodnika, przebudowa linii napowietrznej nN;

- dz. nr 133 – budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodnika, budowa oświetlenia.

      W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dowodami i materiałami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa ., (tel. nr 58 77–34–887).

 

Tczew dn. 7 maja 2020 r.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dn. 7 maja 2020 r.

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dn. 5 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471)

zawiadamia, że dnia 5 maja 2020 r. wydał decyzję nr WB.6740.9.3.2020 o zmianie decyzji Starosty Tczewskiego o pozwoleniu na budowę nr WB.6740.1.39.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku, wydanej przez Starostę Tczewskiego dla R. POWER SOLAR CENTRUM Sp. z o.o. przeniesionej decyzją Starosty Tczewskiego nr WB.6740.13.23.2018 z dnia 2 lipca 2018 r., na rzecz spółki Elektrownia PV Mikołajki Pomorskie Sp.zo.o. następnie przeniesionej decyzją Starosty Tczewskiego nr WB.6740.13.38.2018 z dnia 17 października 2018 r. na rzecz spółki Elektrownia PV Mroczeń 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dot. budowy elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 88, obręb ewidencyjny Lipia Góra [Nr 0008], jednostka ewidencyjna Morzeszczyn [221403_2].

 W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, (tel. nr 58 77-34-887).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285, 695) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tczew, dnia 5 maja 2020 r.

 

 

 

 

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dn. 5 maja 2020 r.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, Uchwałą Nr 83/247/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy – udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym z zakresu pracy z traumą, wychowankom pieczy zastępczej i ich opiekunom przyznano dotację w wysokości 20 000 zł Centrum Pomocy Dzieciom, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 12.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 3 KWIETNIA 2020 ROKU

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

zawiadamia, że dnia 3 kwietnia 2020 roku wydał decyzję nr WB.6740.1.158.2019 o pozwoleniu na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gręblin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 59, 64/13, 64/26, 73, 82/1, 84/1, 85/1, 87/4, 188/2, 192, 193 w obrębie ewidencyjnym Gręblin [Nr 0001], jednostka ewidencyjna Pelplin - G [221404_5].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie (tel. nr 58 77-34-889).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

czytaj całość: OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 3 KWIETNIA 2020 ROKU

Obwieszczenie Starosty z dnia 3 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) zawiadamia, że dnia 3 kwietnia 2020 r. wydał decyzję nr WB.6740.1.14.2019 o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działki nr 68/3, obręb ewidencyjny Ropuchy [0009], jednostka ewidencyjna Pelplin – G [221404_5].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-942).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tczew, dnia 3 kwietnia 2020 r.

 

 

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 27 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471)

zawiadamia, że dnia 26 marca 2020 r. wydał decyzję nr WB.6740.1.172.2019 o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną i techniczną T9 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na terenie działek nr 13/1, 13/4, 14/1 i 14/2, obręb ewidencyjny Wędkowy [0023], jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-942).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tczew, dnia 27 marca 2020 r.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 27 marca 2020 r.

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 25.03.2020

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –                    Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

zawiadamia, że dnia 23 marca 2020 r. Starosta Tczewski wydał decyzję nr WB.6740.1.2.2020      o pozwoleniu  na przebudowę drogi gminnej o długości 1414 metrów w miejscowości Zabagno,  na terenie działek nr 113/6, 195/1, 191 w obrębie ewidencyjnym Swarożyn [0018], jednostka ewidencyjna Tczew - G [221406_2].

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2 (tel. nr 58 77-34-891).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu  dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 25.03.2020

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 19 marca 2020 r. podjęto uchwałę Nr 81/239/2020  w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne, zgodnie z którą przyznano Stowarzyszeniu Promocji Zdrowego Stylu Życia "Jestem Ważny" z siedzibą w Gdyni dotację w wysokości 6.300,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: Współpraca na rzecz poprawy jakości odżywiania w placówkach oświatowych. 

Dotację przyznano w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

czytaj całość: Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama