Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zgodnie z uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem Programu oraz o zgłoszenie ewentualnych uwag i sugestii w odniesieniu do jego zapisów.

Projekt programu dostępny jest:


1) na stronie: 

  • powiatowej https://powiat.tczew.pl, 
  • NGO Powiatu Tczewskiego https://ngo.powiat.tczew.pl, 
  • Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Tczewskiego https://bip.powiat.tczew.pl;

2) w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie - pok. 221.


Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do dnia 20 września 2019 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.

O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu opinii do Starostwa Powiatowego w Tczewie. Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, pok. 221, tel. 58 7734916 lub  58 7734913,  email: zdrowie@powiat.tczew.pl. 

Załączniki

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2019-07-29 13:10:15)
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Sinkiewicz
2019-07-29 13:10:15 Utworzenie
Barbara Sinkiewicz
Moderator: ()
Wprowadzający:
Barbara Sinkiewicz (2019-07-29 13:10:15)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama