Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie w sprawie cen za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie

Zespół  Szkół  Rzemieślniczych  i  Kupieckich  w  Tczewie  przy  ul. Czyżykowskiej  17  ogłasza  ceny  najmu  hali  sportowej  w  roku  szkolnym  2018/19

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie cen za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie

Ogłoszenie w sprawie wynajmu powierzchni pod automaty do napojów gorących i zimnych w I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie (rok szkolny 2018 - 2019)

Zgodnie z uchwałą  Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną uchwałą  nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostką organizacyjnym w trwały zarząd, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem w okresie od 10.09.2018r. do 30.06.2020r. powierzchni pod automaty do napojów gorących i zimnych.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie wynajmu powierzchni pod automaty do napojów gorących i zimnych w I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie (rok szkolny 2018 - 2019)

Ogłoszenie w sprawie wynajmu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (rok szkolny 2018-2019)

Zgodnie z uchwałą  Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną uchwałą  nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania  z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostką organizacyjnym w trwały zarząd, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie informuje o zamiarze wynajmu sali gimnastycznej w okresie od 10.09.2018r. do 30.06.2020 r.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie wynajmu sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (rok szkolny 2018-2019)

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 19.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO 

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089, 1479, 1496, 1563, 1590, 1669, 1722)

zawiadamia, że dnia 31 sierpnia 2018 roku wydał decyzję nr WB.6740.1.69.2018 o pozwoleniu na budowę stacji paliw wraz z myjnią samochodowa wiatą nad dystrybutorami, zbiornikami na paliwo płynne, AD-BLUE oraz gaz LPG, pylonem cenowym, infrastrukturą techniczną i drogową oraz przebudową sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 3/23 w Pelplinie, jednostka ewidencyjna 221404_4, obręb 0006 Pelplin.

 W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-893).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00,wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 poz. 149, 650, 1544, 1629) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Tczew, dnia 19 września 2018 roku

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 19.09.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego (1)

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566)  zawiadamia, że w 21 czerwca 2018 roku (wniosek uzupełniony dnia 23 lipca 2018 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa, dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie wraz z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G – ul. Łąkowej, km 0+190,00.

  1. Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

– działki stanowiące istniejące pasy drogowe: Tczew – M obręb 2 dz. nr 39, obręb 7 dz. nr 41, 39, 45/1, 112, 113, 114, 115, 117, 171, 238; 

– działki przejęte w całości: nie dotyczy; 

– działki przejęte po podziale: Tczew – M obręb 7 dz. nr 172/3 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem;  

– działki stanowiące projektowany pas drogowy: Tczew – M obręb 2 dz. nr 39, obręb 7 dz. nr 41, 39, 45/1, 112, 113, 114, 115, 171, 238, 172/3 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem;  

 2. Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej:

– działki czasowo zajęte: Tczew – M obręb 2 dz. nr 35/5 (wejście związane z przebudową mostu: fragment chodnika na dz. nr 171 obręb 7, budowa chodnika na dz. nr 90 obręb 7, przebudowa sieci wodociągowej); Tczew – M obręb 7 dz. nr 117 (branża drogowa: opaska z betonowej kostki brukowej, zjazd z betonowej kostki brukowej, wycinka kolidującej zieleni, trawnik);

– sieć kanalizacji deszczowej: Tczew – M obręb 7 dz. nr 238, 90;

– sieć teletechniczna: Tczew – M obręb 7 dz. nr 238, 171;

– sieć elektroenergetyczna: Tczew – M obręb 7 dz. nr 171, 238, 172/3 (dz. nr 172/1);

– sieć gazowa: Tczew – M obręb 7 dz. nr 171, 238;

      W związku z powyższym informuje się, że w terminie w terminie czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z dowodami i materiałami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowej 2, I p., pokój 124 (tel. nr 58 77–34–888).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00, wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

 

Tczew, dnia 31 sierpnia 2018 roku  

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego (1)

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089, 1479, 1496, 1563, 1590)

zawiadamia, że w związku z prowadzoną sprawą nr WB.6740.1.96.2018 dnia 16 sierpnia 2018 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę hal produkcyjno – magazynowych wraz z zapleczem socjalno – biurowym, budowę portierni, zbiornika ppoż. i pompowni, zbiornika retencyjno – odparowującego, układu dróg wewnętrznych, instalacji zewnętrznej wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, energetycznej i niskoprądowej na terenie dz. nr 171/43 obręb ewidencyjny Swarożyn [0018], jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-942).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tczew, dnia 27 sierpnia 2018 r.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie w sprawie wynajmu sal lekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (rok szkolny 2018-2019)

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną uchwałą  nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostką organizacyjnym w trwały zarząd, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem sal dydaktycznych w okresie od 10.09.2018 do 31.08.2020r.

 

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie wynajmu sal lekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (rok szkolny 2018-2019)

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Bałdowskiej 19 w Tczewie informuje o możliwości składania ofert na wynajem sali gimnastycznej w celu rekreacyjno-sportowym w roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06  Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.  w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd.  

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama