Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w związku z  ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2018. Celem działania komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert.

czytaj całość: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Ogłoszenie w sprawie cen za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie

Zespół  Szkół  Rzemieślniczych  i  Kupieckich  w  Tczewie  przy  ul. Czyżykowskiej  17  ogłasza  ceny  najmu  hali  sportowej  w  roku  szkolnym  2018/19

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie cen za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie

Zawiadomienie o przesunięciu terminu – dotyczy działki nr 342/8, położonej w m. Tczew, przy

ZAWIADOMIENIE

W związku z podjętym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w Tczewie przy ul. Gdańskiej, oznaczoną jako działka nr 342/8 o pow. 0,0036 ha,  Starosta Tczewski na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że w związku z koniecznością potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego oraz pogłębienia stanu faktycznego przedmiotowa sprawa nie zostanie rozpatrzona w uprzednio wskazanym terminie.  W związku z powyższym wyznacza przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia  31 stycznia 2019 r., jednocześnie informując, że po analizie sprawy może być ona rozpatrzona wcześniej niż w wyżej podanym terminie.  

 

czytaj całość: Zawiadomienie o przesunięciu terminu – dotyczy działki nr 342/8, położonej w m. Tczew, przy

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego 31.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544, 1629) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)  zawiadamia, że dnia 5 października 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa, dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie wraz z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G – ul. Łąkowej, km 0+190,00.

 1.    Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

– działki stanowiące istniejące pasy drogowe: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 2 [Nr 0002] dz. nr 22, obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 39, 41, 45/1, 112, 113, 114, 115, 117, 171, 238; 

– działki przejęte w całości: nie dotyczy; 

– działki przejęte po podziale: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 172/3 (dz. nr 172/1)w nawiasie podano nr działki przed podziałem;     

– działki stanowiące projektowany pas drogowy: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 2 [Nr 0002] dz. nr 22, obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 39, 41, 45/1, 112, 113, 114, 115, 171, 238, 172/3 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem.   

2.    Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej:

– działki czasowo zajęte:

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 2 [Nr 0002] dz. nr 35/5: wejście związane z przebudową mostu; 

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 117: branża drogowa: opaska   z betonowej kostki brukowej, zjazd z betonowej kostki brukowej, chodnik z betonowej kostki brukowej, wycinka kolidującej zieleni, trawnik;

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 172/4 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem – wycinka kolidującej zieleni, umocnienia brzegowe;

 jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 90: przebudowa mostu, umocnienia brzegowe;

jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 210: przebudowa mostu, umocnienia brzegowe;

– sieć kanalizacji deszczowej: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 238, 90;

– sieć teletechniczna: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 238, 171;

– sieć elektroenergetyczna: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 171, 238, 172/3 (dz. nr 172/1) – w nawiasie podano nr działki przed podziałem;

– sieć gazowa: jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1] obręb 7 [Nr 0007] dz. nr 171, 238. 

      W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z dowodami i materiałami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I p., pokój nr 124 (tel. nr 58 77–34–888).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00,wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

Tczew, dnia 31 października 2018 roku  

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego 31.10.2018 r.

Obwieszenie Starosty Tczewskiego z dnia 3 października 2018 roku

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

 Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544, 1629) oraz art. 11a ust. 1 i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia, że dnia 3 października 2018 roku została wydana decyzja o umorzeniu w całości prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie wraz z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G – ul. Łąkowej, km 0+190,00

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-888).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00, wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544, 1629) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

Tczew, dnia 3 października 2018 roku  

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

1.Tablica ogłoszeń i strona internetowa Starostwa Powiatowego w Tczewie;

2.Tablica ogłoszeń i strona internetowa Gminy Miejskiej Tczew;

3.WB aa  

czytaj całość: Obwieszenie Starosty Tczewskiego z dnia 3 października 2018 roku

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama