Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości  wynajmu  powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w roku 2018.

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

Informacja o zawarciu umów najmu z obecnymi najemcami garaży przy Zespole Szkół Ekonimicznych w Tczewie

Zarząd Powiatu Tczewskiego wyraził zgodę na zawarcie umów najmu garaży z dotychczasowymi najemcami na okres 12 miesięcy  tj. od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,na warunkach określonych we wniosku  Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  z dnia  05 grudnia 2017 roku, z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy.

czytaj całość: Informacja o zawarciu umów najmu z obecnymi najemcami garaży przy Zespole Szkół Ekonimicznych w Tczewie

Ogłoszenie o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 bufetu prze hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08, Uchwałą nr XII/71/11 W sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Powiatowe  Centrum Sportu w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018  bufetu przy hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii, itp.

czytaj całość: Ogłoszenie o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 bufetu prze hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 2 lutego 2018 roku

OBWIESZCZENIE
STAROSTY TCZEWSKIEGO
z dnia 2 lutego 2018 roku

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia, że dnia 2 lutego 2018 roku wydane zostało pismo w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia na:

przebudowę drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacjowa w miejscowości Rajkowy, na terenie działki nr 384/2, obręb Rajkowy [Nr 0007], jednostka ewidencyjna Pelplin-G [221404_5]

informujące o uzupełnieniu dokumentacji projektowej oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w powyższej sprawie (znak sprawy: WB.6740.1.220.2017).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią wyżej wymienionych pism w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-891).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149).

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 2 lutego 2018 roku

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 W okresie od dnia 19 lutego do 21  marca 2018 r. na terenie powiatu tczewskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się do kwalifikacji wezwane będą przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta następujące osoby:

- mężczyźni urodzeni w 1999 roku;

- mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (nie stawili się do kwalifikacji wojskowej);

- osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B…), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1994 – 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeże linie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową na terenie powiatu tczewskiego przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska  w Tczewie mieszcząca się w budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP przy ul. Sobieskiego 10 w godz. 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku) tel. 58 531-56-44.

Osoby stające do kwalifikacji powinny posiadać:

- dowód osobisty;

- aktualne zdjęcie o wymiarach 3 cm x 4 cm

- zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki (jeżeli pobierają naukę) lub świadectwo ukończenia szkoły, jeżeli już nie pobierają nauki;

- dokumenty świadczące o stanie zdrowia, jeżeli takie posiadają.

W czasie kwalifikacji zostanie określona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej osoby stawiającej się do kwalifikacji i po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (tj. 14 dni od doręczenia orzeczenia), osoba taka zostanie przeniesiona do rezerwy, będzie posiadała uregulowany stosunek do służby wojskowej.

czytaj całość: KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

Zgodnie z uchwałą  Nr 168/569/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w sferze objętej konkursem, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego, dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, złożą poprawnie wypełniony wniosek przez platformę „Witkac.pl” wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawią wymagane dokumenty w wersji papierowej.

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 10:00 – w wersji elektronicznej za pomocą platformy „Witkac.pl” oraz do godz. 15:00 - w wersji papierowej. 

Treść ogłoszenia poniżej.

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. działań edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. działań edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”

Zgodnie z uchwałą  Nr 168/567/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. działań edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w sferze objętej konkursem, w tym prowadzą działania promujące zdrowy styl życia i/lub popularyzujące aktywność fizyczną, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego, dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, złożą poprawnie wypełniony wniosek przez platformę „Witkac.pl” wraz z wymaganymi załącznikami oraz przedstawią wymagane dokumenty w wersji papierowej.

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 10:00 – w wersji elektronicznej za pomocą platformy „Witkac.pl” oraz do godz. 15:00 - w wersji papierowej. 

Treść ogłoszenia poniżej.

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. działań edukacyjnych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przewidzianych do realizacji w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

czytaj całość: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

informatyk wsparcie informatyczne usługi it/a>