Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG, W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

Wydział Komunikacji, Transport i Dróg

1. Katalog spraw załatwianych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg oraz procedury ich załatwienia zostały opisane na stronie BIP Powiatu Tczewskiego. Zawierają one informacje o:

a)      podstawach prawnych,

b)      terminie ich realizacji,

c)       wymaganych dokumentach,

d)      wymaganych opłatach,

e)      miejscu ich załatwienia,

f)       procedurze postępowania,

g)      oraz informacje o możliwości pobrania druków wymaganych wniosków i innych dokumentów,

2. W związku z ustanowionymi ograniczeniami, nakazami i zakazami spowodowanymi wystąpieniem stanu epidemii do odwołania w celu realizowania niezbędnych spraw zmianie ulegają:

a)      terminy załatwianych spraw,

b)      procedury postępowania,

3. Sprawa może zostać załatwiona:

a)      za pośrednictwem operatora pocztowego,

b)      przez osobistą wizytę w urzędzie,

c)       drogą elektroniczną,

d)      także rezerwacji kolejki do rejestracji pojazdu (na konkretny dzień i godzinę) można dokonać po uprzednim umówieniu terminu za pośrednictwem dostępnych systemów łączności lub systemów teleinformatycznych,

4. W każdej sprawie można uzyskać informację kontaktując się:

a)      telefonicznie z pracownikami urzędu w godzinach przyjęć interesantów pod numerem telefonów:

 • (58) 7734800 wew. 1

b)      za pośrednictwem poczty e-mail - adres: komunikacja@powiat.tczew.pl lub fax-u: 7734989

5. Przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie znajduje się pojemnik. Załatwiając sprawę w urzędzie (bez wcześniejszej rezerwacji kolejki do rejestracji pojazdu) do w/wym. pojemnika należy wrzucić pakiet wymaganych dokumentów koniecznych do rejestracji, bezpiecznie zapakowanych do papierowej koperty, z wyjątkiem dokumentu tożsamości,

6. Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny pracownika realizującego daną sprawę. Ze względów bezpieczeństwa i w zależności od obciążenia ilością załatwianych spraw nawiązanie kontaktu może potrwać kilka dni,

7. Po załatwieniu sprawy pracownik urzędu telefonicznie poinformuje o sposobie dalszego postępowania w zakresie m. in. odbioru dokumentacji, dokumentów komunikacyjnych, oznaczeń pojazdu, w tym tablic rejestracyjnych,

8. Przy odbiorze dokumentów, o których mowa w pkt 7 należy dostarczyć tablice rejestracyjne pojazdu zarejestrowanego w celu ich zwrotu bądź legalizacji oraz przedłożyć do wglądu dokument tożsamości,

9. Warunkiem rejestracji jest złożenie wymaganych dokumentów wraz z opłatą i dokładnie wypełnionym wnioskiem z adnotacją o koniecznym do kontaktu numerem telefonu,

10. Wymagane opłaty należy wnieść tylko za pomocą przelewu bankowego na konto:

a)      Starostwa Powiatowego w Tczewie: 75 1560 0013 2226 4983 1000 0022  - w przypadku opłat komunikacyjnych w sprawach dot. np. rejestracji pojazdów, wymiany dowodu rejestracyjnego, wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej, wydania wtórnika nalepki kontrolnej, wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, czasowej rejestracji pojazdu, czasowego wycofania pojazdu z ruchu, wymiany tablic rejestracyjnych i in. (patrz – procedury postępowań w katalogu spraw),

b)      Urzędu Miasta w Tczewie: 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976 - w przypadku opłat skarbowych w sprawach dot. np. udzielonych pełnomocnictw, wydania zaświadczeń o utraconych dokumentach komunikacyjnych, wyrejestrowania pojazdów, dopisania lub wykreślenia współwłaściciela, potwierdzenia zgodności podpisów i in. (patrz -  procedury postępowań w katalogu spraw),

 

Uwaga: Dokonując wymaganych opłat należy określić:

a)      rodzaj sprawy,

b)      imię i nazwisko właściciela pojazdu,

c)       nr VIN, nr rejestracyjny pojazdu,

 11. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu określonym w pkt 4,

Jednocześnie przypominamy, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

1. do dnia 31 grudnia 2020 roku został wydłużony z 30 do 180 termin obowiązku:

a)      zawiadomienia starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie RP nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy,

b)      rejestracji pojazdu niebędącego nowym pojazdem sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy,

2. dla podmiotów wykonujących pośrednictwo przy przewozie osób przed dniem 1 stycznia 2020 roku został wydłużony z 3 do 9 miesięcy termin na uzyskanie licencji na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób,

3. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających  z przepisów art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym związanych z badaniami lekarskimi przeprowadzanymi w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz badaniami psychologicznymi przeprowadzanymi w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania epidemii.

Ponadto zgodnie z nowelizacją cyt. wyżej ustawy w przypadku, gdy ważność:

 1. prawa jazdy,
 2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
 4. świadectwa kierowcy,
 5. legitymacji instruktora nauki jazdy,
 6. legitymacji egzaminatora,
 7. zaświadczenia 0 wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
 8. uprawnień do kierowania pojazdami,
 9. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenia szkolenia okresowego

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

 Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

 Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Czasowa rejestracja pojazdu zachowuje ważność w okresie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG, W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

  Naczelnik:         Maria Witkowska
                            Tel. (58) 77 34 810

  Zastępca:          Brygida Zacholla
                            Tel. (58) 77 34 831

  Lokalizacja:       ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
                            Pokoje: 33 (Parter), 107 (1 Piętro), 325 (3 Piętro), 327 (3 Piętro)

  TELEFONY: 

  • sprawy dot. komunikacji i transportu

  58-7734800 (wew. 1)

  • sprawy dot. dróg

  58-7734983,  58-7734984,  58-7734985

  58-7734986,  58-7734987

  Kompetencje i zadania:

  1. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg prowadzi sprawy dotyczące rejestracji i ewidencji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów i ich nadzoru, wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne dla mieszkańców i jednostek z terenu Powiatu Tczewskiego.
  2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
   • dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów,
   • wyrejestrowywanie pojazdów oraz czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
   • wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów w razie ich utraty lub zniszczenia,
   • wydawanie zgody na nadanie nr ramy, nadwozia/podwozia lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
   • dokonywanie wpisów (lub wydawanie nowych dokumentów) wynikających ze wszelkich zmian danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
   • zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego lub stacje diagnostyczne,
   • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zgłoszeń o zbyciu zarejestrowanych pojazdów,
   • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami /praw jazdy, oraz pozwoleń do kierowania tramwajami/,
   • wydawanie nowych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami z uwagi na zaminę danych w nich zawartych oraz wydawanie ich wtórników w razie ich utraty lub zniszczenia,
   • wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej, w przypadku zastrzeżeń co do stanu ich zdrowia,
   • wzywanie kierujących pojazdami w razie uzasadnionych zastrzeżeń do sprawdzenia ich kwalifikacji,
   • zatrzymanie i cofanie oraz zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
   • przeprowadzanie egzaminów ze znajomości zasad prowadzenia transportu drogowego taksówką,
   • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
   • wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne,
   • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz nadzór nad tymi ośrodkami,
   • wydawanie legitymacji instruktorów nauki jazdy,
   • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad tymi stacjami,
   • wydawanie uprawnień dla diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
   • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
   • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
   • pełnienie funkcji inwestora,
   • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierii drogowej, urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń w pasie drogowym,
   • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
   • koordynacja robót w pasie drogowym,
   • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
   • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
   • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
   • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
   • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, poza terenem zabudowanym,
   • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
   • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
   • zimowe utrzymanie dróg,
   • przygotowanie warunków zamówień publicznych, procedur przetargowych,
   • dokonywanie ocen stanu bezpieczeństwa na drogach,
   • podejmowanie działań i czynności w zakresie lokalizacji znaków drogowych i innych urządzeń, stanowiących o zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach,
   • zatwierdzanie i opiniowanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu drogowego,
   • opiniowanie zezwoleń na imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny,
   • współpraca z innymi zarządami dróg, policją i zarządem kolei w zakresie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi,
   • ewidencja i gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

  Spis spraw:

  Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

  Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

  Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego

  Międzynarodowe prawo jazdy

  Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez policję

  Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych

  Rejestracja ( przerejestrowanie ) używanego pojazdu

  Rejestracja pierwsza nowego pojazdu

  Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

  Wydanie prawa jazdy po egzaminie

  Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

  Wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym

  Wydanie zatrzymanego prawa jazdy

  Wydanie, wtórnik, wymiana pozwolenia do kierowania tramwajem

  Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

  Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych

  Wyrejestrowanie pojazdu (KASACJA, KRADZIEŻ, WYWÓZ Z KRAJU)

  Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu

  Zawiadomienie o zbyciu, (SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ) pojazdu

  Zezwolenie na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny

  Zdawalność osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców

  Usuwanie i parkowanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

  Przyjmowanie wniosków dotyczących bieżącego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierii drogowej, urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń w pasie drogowym

  Przyjmowanie wniosków dotyczących utrzymania oraz usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym poza terenem zabudowanym

  Uzgadnianie dokumentacji przebudowy dróg krzyżujących się z drogami powiatowymi

  Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

  Uzgadnianie dokumentacji lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym

  Wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg

  Uzgadnianie projektów budowy/przebudowy zjazdów z dróg

  Wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadtonażowe

  Wydawanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych

  Przyjmowanie wniosków dotyczących odpowiedzialności deliktowej zarządcy drogi

  Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

  Zatwierdzanie i opiniowanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu drogowego

  Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uprzątnięcia zwłok zwierząt wolno żyjących (dzikich)

  wydruk, pdf

  Pokaż rejestr

  Rejestr zmian:

  Informacje udostępnił:
  Michał Chudyka
  Wytwarzający/Odpowiadający:
  Michał Chudyka (2019-06-13)
  Wprowadzający:
  Krzysztof Kuczyński (2012-07-19 09:37:18)
  Modyfikujący:
  Maria Witkowska (2020-06-10 10:09:51)
  Odpowiedzialny za treść:
  Maria Witkowska
  2012-07-19 09:37:18 Utworzenie
  Krzysztof Kuczyński
  2013-01-30 10:31:04 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2013-04-22 13:24:28 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2013-05-15 11:20:50 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2013-05-16 11:34:07 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2014-08-11 07:32:06 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2014-09-05 13:00:13 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2014-09-05 13:13:55 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2014-09-05 13:17:19 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2014-09-18 14:24:14 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2014-09-22 13:14:42 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2014-09-22 13:17:50 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2014-10-17 08:43:08 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2014-10-17 08:48:20 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2016-02-29 14:59:50 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2018-02-28 09:43:48 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-01-21 12:23:13 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-01-22 08:43:40 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-02-26 15:08:00 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-08-08 13:34:08 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-08-08 13:55:52 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-08-08 13:57:53 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-08-08 14:04:38 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-08-09 12:02:33 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-08-09 12:06:38 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-08-12 11:07:51 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2019-08-12 12:54:37 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2020-01-16 16:02:57 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2020-01-16 16:15:33 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2020-01-16 16:17:10 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2020-04-21 13:46:48 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2020-05-29 10:23:13 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2020-05-29 11:09:26 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2020-06-03 08:57:22 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  2020-06-10 10:09:51 Modyfikacja
  Krzysztof Kuczyński
  Moderator: ()
  Informacje udostępnił:
  Michał Chudyka
  Wytwarzający/Odpowiadający:
  Michał Chudyka (2019-06-13)
  Wprowadzający:
  Krzysztof Kuczyński (2012-07-19 09:37:18)

  przeczytaj treść ponownie

  banner

  Starostwo Powiatowe w Tczewie

  ul. Piaskowa 2
  83-110 Tczew

  tel. 58 7734 800
  fax.58 7734 803
  mail: starostwo@powiat.tczew.pl

  Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies  Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

  TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

  BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

  Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama