Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Wydział Finansów

Naczelnik:         

Maria Jasinska
Tel. (58) 77 34 925

Zastępca:            

Anna Olesiak                           

Tel. (058) 77 34 924 

Lokalizacja:       ul. Piaskowa 2
                             Pokoje 303-312, 3 Piętro

Kompetencje:

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. opracowanie projektu budżetu Powiatu,
 2. planowanie i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży,
 3. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie wnioskowania o wprowadzenie zmian do budżetu,
 4. przygotowywanie projektów uchwał organów Powiatu w zakresie dochodów
  i wydatków,
 5. przygotowywanie materiałów i uczestniczenie w posiedzeniach komisji Rady
  w zakresie objętym zakresem działania wydziału,
 6. opracowywanie projektów instrukcji i regulaminów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 7. sporządzanie dokumentacji finansowo-księgowej,
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania budżetu,
 9. prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 10. prowadzenie rachunkowości Starostwa jako jednostki budżetowej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i zasadami
 11. sporządzanie WPF oraz informacji o kształtowaniu się WPF,
 12. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu,
 13. sporządzanie informacji zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych,
 14. sporządzanie dowodów księgowych wewnętrznych,
 15. prowadzenie dokumentacji finansowej niezbędnej do miesięcznego rozliczania
  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych należnych składek,
 16. przekazywanie środków pieniężnych dla powiatowych jednostek organizacyjnych
  i dotacji,
 17. windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa,
 18. pełna obsługa finansowa zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykonywanych przez Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 19. przekazywanie środków PFRON na subkonto/wydzielony rachunek bankowy powiatowym jednostkom organizacyjnym – PUP i PCPR, na realizację zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków PFRON, na wniosek tych jednostek,
 20. rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji rzeczowego majątku trwałego,
 21. rozliczanie rocznej działalności finansowej powiatowych jednostek organizacyjnych oraz funduszy celowych,
 22. przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie sprawozdań budżetowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej dla Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Statystycznego,
 23. obsługa finansowa rachunku bankowego „Depozytów”,
 24. sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy i informacji
  o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców publicznych,
 25. finansowe rozliczanie prowadzonych przez Powiat inwestycji z udziałem dotacji
  z budżetu Państwa,
 26. finansowe rozliczanie udzielonych przez Powiat dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 27. prowadzenie obsługi finansowej funduszu socjalnego nauczycieli będącymi emerytami i rencistami i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 28. sporządzanie kwartalnej i półrocznej informacji oraz rocznego sprawozdania
  z przebiegu wykonania budżetu Powiatu,
 29. prowadzenie dokumentacji finansowej niezbędnej do miesięcznego rozliczania
  z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT i dochodowego od osób fizycznych,
 30. sporządzanie wniosków o środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych
  i prowadzenie upraw leśnych,
 31. obsługa księgowa zaangażowania wydatków budżetu Starostwa,
 32. obsługa finansowa wynagrodzeń pracowników Starostwa oraz wypłat na podstawie umów cywilnoprawnych,
 33. obsługa finansowo - księgowa opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 34. obsługa finansowo – księgowa wypłat stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów,
 35. obsługa finansowo – księgowa projektów finansowanych przez Unię Europejską.   

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Marta Topolska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Marta Topolska (2012-07-30)
Wprowadzający:
Marta Topolska (2012-07-30 13:48:34)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2018-02-28 09:40:40)
Odpowiedzialny za treść:
Grażyna Jaszczyk
2012-07-30 13:48:34 Utworzenie
Marta Topolska
2012-10-02 13:06:17 Modyfikacja
Maria Jasińska
2017-01-24 13:22:09 Modyfikacja
Marta Topolska
Moderator: ()
2018-02-28 09:40:40 Modyfikacja
Marta Topolska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Marta Topolska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Marta Topolska (2012-07-30)
Wprowadzający:
Marta Topolska (2012-07-30 13:48:34)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama