Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDZIAŁ EDUKACJI

Naczelnik: Małgorzata Flisik
Tel. (58) 77 34 896

Zastępca: Danuta Kosińska
Tel. (58) 77 34 897

Lokalizacja: ul. Piaskowa 2
Pokoje 215-217A, II Pietro

Kompetencje:

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, gimnazjów z oddziałami przysposabiającymi do pracy, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, a także zadań związanych z likwidacją tych szkół i placówek,
 2. kierowanie całokształtem działalności placówek oświatowych,
 3. wykonywanie zadań w zakresie stosunku pracy wobec osób pełniących funkcje kierownicze
  w placówkach, o których mowa w ust. 1, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych i odwoływanie
  z tych stanowisk,
 • dokonywanie wspólnie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oceny pracy,
 • wnioskowanie o przyznanie nagród Starosty, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej,
 • występowanie z wnioskami do Kuratora Oświaty o przyznanie odznaczeń,
 • występowanie z wnioskami do Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorze Oświaty o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
 • prowadzenie akt osobowych,
 1. opracowywanie założeń do rocznych projektów organizacyjnych placówek oświatowych, analiza projektów organizacyjnych oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie,
 2. prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
 3. programowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
 4. koordynowanie i nadzorowanie wychowania fizycznego, sportu szkolnego, turystyki i wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży,
 5. nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów oświatowych,
 6. monitoring stanu bazy oświatowej oraz koordynowanie prowadzenia remontów i inwestycji,
 7. przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu,
 8. dokonywanie bieżącej oceny realizacji planowanych zadań i wydatków przez placówki oświatowe,
 9. prowadzenie spraw związanych z organizacją sieci szkół i placówek oraz ich zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem,
 10. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a w szczególności:
 • przyjmowanie zgłoszeń, dokonywanie wpisów oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
 • wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu z ewidencji,
 • załatwianie spraw związanych z przyznawaniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej oraz dla szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez inny organ lub podmiot prowadzący,
 1. prowadzenie spraw związanych z nadaniem placówce uprawnień szkoły publicznej na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej,
 2. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną oraz wydawanie i cofanie zezwoleń,
 3. przyjmowanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji likwidowanych placówek oświatowych,
 4. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie zadań przypisanych organowi prowadzącemu w przepisach prawa oświatowego, z wyłączeniem kontroli w zakresie bhp i p. poż.,
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji,
 6. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem układów zbiorowych pracy dla nauczycieli i pracowników oświaty niebędących nauczycielami,
 7. prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową oraz funduszem socjalnym dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
 8. przygotowywanie procedury dotyczącej nadawania imienia szkole, herbu oraz sztandaru,
 9. współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi i placówkami oświatowo-wychowawczymi,
 10. sprawowanie nadzoru nad szkołami w zakresie organizacji działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz przygotowaniem nauczycieli do tych zadań,
 11. załatwianie innych spraw wynikających z przepisów prawa oświatowego,
 12. współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi i placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie edukacji regionalnej – dziedzictwa kulturowego w regionie,
 13. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 14. przygotowanie projektów porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie kierowania uczniów klas wielozawodowych na kursy z zakresu teoretycznej nauki zawodu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Anna Ochmińska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Anna Ochmińska (2012-10-15)
Wprowadzający:
Ewa Rolewska (2012-11-15 14:18:44)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2018-02-28 09:39:59)
Odpowiedzialny za treść:
Małgorzata Flisik
2012-11-15 14:18:44 Utworzenie
Ewa Rolewska
2013-02-08 12:14:19 Modyfikacja
Ewa Rolewska
Moderator: ()
2015-08-14 10:29:35 Modyfikacja
Ewa Rolewska
Moderator: ()
2017-05-04 14:42:52 Modyfikacja
Ewa Rolewska
Moderator: ()
2018-02-28 09:39:59 Modyfikacja
Ewa Rolewska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Anna Ochmińska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Anna Ochmińska (2012-10-15)
Wprowadzający:
Ewa Rolewska (2012-11-15 14:18:44)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama