Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Biuro Prezydialne

NAZWA: Biuro Prezydialne

Kierownik Biura: Magdalena Olszewska
Tel. (58) 77 34 902

Rzecznik Prasowy: Marcin Stolarski
Tel. (58) 77 34 805

Lokalizacja: ul. Piaskowa 2
Pokój/e: I Pietro, pokoje: 107, 108, 136, 139

Kompetencje

Do zadań Biura należy:

1. W zakresie obsługi administracyjnej Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji,

2) przygotowywanie do wysyłki materiałów na posiedzenia Rady i komisji,

3) protokołowanie obrad Rady i na wniosek Przewodniczącego komisji-posiedzeń komisji,

4) prowadzenie rejestrów: a) uchwał Rady, b) wniosków i opinii komisji, c) interpelacji i wniosków radnych,

5) gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie uchwał (postanowień, opinii) Rady, protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji, wniosków i opinii komisji Rady
oraz interpelacji i wniosków radnych,

6) udział w opracowywaniu uchwał Rady, wniosków i opinii komisji oraz projektów planów pracy Rady,

7) zapewnienie Radzie w niezbędnym zakresie pomocy merytorycznej i prawnej związanej z jej działalnością,

8) podejmowanie w zakresie zleconym przez Radę czynności zmierzających
do zapewnienia współdziałania z organizacjami społecznymi działającymi na terenie powiatu,

9) organizowanie z inicjatywy Przewodniczącego Rady narad i spotkań i ich obsługa,

10) przekazywanie uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym wydziałom, jednostkom organizacyjnym Powiatu, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom i innym zainteresowanym jednostkom oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

11) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

12) przekazywanie aktów prawa miejscowego i innych uchwał wymagających ogłoszenia
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,

13) przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości zarządom gmin położonych na obszarze powiatu oraz starostom sąsiednich powiatów,

14) sprawdzanie wszystkich uchwał i załączników do uchwał pod względem błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych oraz właściwego układu graficznego,

15) udostępnianie zainteresowanym obywatelom dokumentów wynikających
z wykonywania zadań publicznych, a w szczególności protokołów z posiedzeń sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,

16) podawanie do publicznej wiadomości zawiadomień o terminie sesji, miejscu
i przedmiocie obrad Rady oraz o terminach obrad komisji Rady,

17) zapewnienie przedkładania Radzie:

  1. rocznego sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tczewie
    i informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tczewskiego opracowanych przez Komendanta Powiatowego Policji,
  2. informacji o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
    oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu opracowanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
  3. informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu opracowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie,
  4. informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opracowanych
    przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie,

18) obsługa posiedzeń Zarządu,

19) wykonywanie zadań związanych z przynależnością do związków i stowarzyszeń,

20) przekazywanie do realizacji właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym Starostwa, jednostkom organizacyjnym Powiatu, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom uchwał i decyzji Zarządu oraz wytycznych Starosty, a także czuwanie nad terminowym ich realizowaniem,

21)załatwianie spraw związanych z herbem, flagą i insygniami Powiatu, w zakresie przygotowywania projektów uchwał.

2. W zakresie promocji, kultury i sportu:

1) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,

2) podejmowanie działań wspierających rozwój organizacji pozarządowych z terenu powiatu,

3) współpraca z mediami,

4) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego, sportowego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą,

5) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie, tworzenie promocyjnej bazy danych o powiecie,

6) organizowanie imprez w zakresie promocji powiatu,

7) organizowanie na terenie powiatu obchodów uroczystości o charakterze państwowym, regionalnym i powiatowym,

8) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej,

9) załatwianie spraw związanych z organizowaniem bibliotek publicznych,

10) załatwianie spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej,

11) prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki,

12) wydawanie własnych ulotek, broszur i innych publikacji,

13) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury, prowadzenie spraw związanych z Lokalną Organizacją Turystyczną Kociewie oraz Lokalną Grupą Działania Wstęga Kociewia,

14) obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Rady Sportu,

15) obsługa redakcyjna informatora samorządowego „Życie Powiatu Tczewskiego”,

16) przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród Starosty Tczewskiego w dziedzinie kultury i sportu oraz wniosków o przyznanie Nagrody Samburii,

17) obsługa administracyjno-biurowa Kapituły Nagród Starosty Tczewskiego w dziedzinie kultury i sportu,

18) sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz przygotowanie sprawozdania z jego wykonania,

19) wprowadzanie zakazów organizowania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Marta Stalkowska (2012-07-26 09:56:06)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2018-02-28 09:37:47)
Odpowiedzialny za treść:
Magdalena Olszewska
2012-07-26 09:56:06 Utworzenie
Marta Stalkowska
2012-08-13 21:20:04 Modyfikacja
Magdalena Olszewska
2014-08-25 20:46:45 Modyfikacja
Marta Stalkowska
Moderator: ()
2017-09-25 15:24:36 Modyfikacja
Marta Stalkowska
Moderator: ()
2018-02-28 09:37:47 Modyfikacja
Marta Stalkowska
Moderator: ()
Wprowadzający:
Marta Stalkowska (2012-07-26 09:56:06)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama