Przejdź do treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informuję, że:

a)         administratorem danych osobowych jest Starosta Tczewski z siedzibą w Tczewie
przy ul. Piaskowej 2;

b)        kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie
na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew;

c)         dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz przeprowadzenia mediacji na podstawie przepisów  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

d)        odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez Starostę Tczewskiego – pracownicy Starostwa i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp
do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmioty przetwarzające – którym zostaną zlecone czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

e)         dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy
oraz przewidziany prawem okres archiwizacji;

f)         obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

g)        w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych
oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia;

h)        dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Karolina Smolińska (2018-12-31 11:47:02)
Modyfikujący:
Adam Jagodda (2019-04-03 13:18:32)
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Smolińska
2018-12-31 11:47:02 Utworzenie
Karolina Smolińska
Moderator: ()
2019-04-03 13:18:32 Modyfikacja
Karolina Smolińska
Moderator: ()
Wprowadzający:
Karolina Smolińska (2018-12-31 11:47:02)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama