Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Numer kolejny w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Data wpisów do ewidencji 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego Status organizacji pożytku publicznego Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego Likwidator stowarzyszenia zwykłego Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środkow nadzoru Uwagi
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1.

Kociewskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół

Uprzednio do dokonanej w dniu 22.01.2019 r. zmiany w ewidencji: Kociewskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół Ziemi Pelplińskiej.

22.03.2017r.

29.03.2017r. (zm. w rubryce 5)

17.01.2019r.

(zm. w rubryce 5 i 6)

22.01.2019r.

1. 

a) ochrona środowiska;

b) ochrona pszczoły miodnej i owadów zapylających, jako integralnego składnika naturalnego w ekosystemie;

c) działanie na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego;

d) stałe rozwijanie i rozpowszechnianie pszczelarstwa, poprzez promocję wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Kociewia (festyny, warsztaty, prelekcje, pokazy itp. działania);

e) promocja produktów pszczelich, w szczególności miodów kociewskich;

f) działania w zakresie ochrony przyrody, ochrona zdrowia;

g)inspirowanie wszystkich form pszczelarstwa oraz bartnictwa poprzez jego rozpowszechnianie;

h) współpraca z jednostkami gospodarki rolnej, leśnej w szczególności z rolnikami i leśnikami w zakresie poprawy struktury bazy pożytkowej dla pszczół;

i) promocja i edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii;

j) realizacja projektów wdrożeniowych w zakresie: ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zdrowia oraz odnawialnych źródeł energii;

k) opracowanie i wdrażanie projektów z zewnętrznymi źródłami dofinansowania (Unia Europejska oraz inne krajowe i międzynarodowe fundusze).

ul. Kościuszki 4a,

83-130 Pelplin

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez przedstawiciela - Piotr Szwałek

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

13.03.2017r. (brak numeru uchwały)

Zmiany wprowadzone uchwałą nr 5/2019 z dnia 20.01.2019r. (dotyczące pkt 1, pkt 2, pkt 7 lit. d oraz lit. e, pkt 8, pkt 19 lit. j, pkt 24 lit. e, pkt 26).

Uchwałą nr 6/2019 z dnia 20.01.2019r. przyjęto jednolity tekst Regulaminu.

NIE - - - -
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również podejmować działania poza granicami kraju w celu nawiżania wspólpracy z innymi organizacjami, zdobywania funduszy oraz realizacji innych celów Stowarzyszenia
3. 

a) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej; regionalnymi i lokalnymi organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz celów określonych powyżej;

b) koordynowanie, opiniowanie i wspieranie merytoryczne inicjatyw zmierzających do ochrony lokalnego i regionalnego pszczelarstwa;

c) promowanie dziedzictwa kulturowego; 

d) służenie pomocą sympatykom pszczelarstwa i wszystkim tym którzy pragną lub chcą zostać pszczelarzami;

e) udział w przedsięwzięciach gospodarczych, imprezach kulturalnych, promocyjnych i handlowych, w tym konferencjach, giełdach, targach krajowych i zagranicznych.

2.

Pomorskie Towarzystwo Detektorystów "PRINCES POLONIE"

14.07.2017r.

 

 

19.09.2017r. (zm. w rubryce 2, 8)

1. 

1) wzbogacanie kolekcji eksponatów muzealnych o przedmioty archeologiczne odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych badań eksploracyjnych,

2) podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionów i kraju, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności,

3) eksploracja terenów pobojowisk II wojennych , szlaków przemieszczania się wojsk Wojska Polskiego z roku 1939, wojsk Napoleońskich i śladów wojny Polsko - Szwedzkiej na terenie Polski północnej,

4) podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy podmiotami podejmującymi podobne do Stowarzyszenia działania, w tym pomiędzy innymi stowarzyszeniami, muzeami i innymi instytucjami, których działalność związana jest z historią regionów Polski, jej dokumentowaniem, eksploracją itp.; Współpraca z instytucjami państwowymi mająca na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności różnych organizacji i środowisk w zakresie historii i eksploracji,

5) tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnego z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem,

6) poznawanie prawa z zakresu badań o charakterze eksploracyjnym w kraju i zagranicą oraz proponowanie odpowiednim organom (w tym ustawodawczym) zmian prawnych mających na celu harmonizowanie przepisów z rozwiązaniami istniejącymi w innych krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej. Uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę działalności eksploracyjnej,

7) rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w środowisku historyków, archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek samorządowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań eksploracyjnych,

8) oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych innym podmiotom, w tym pomocy w pracach archeologicznych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski,

9) podejmowanie działań na rzecz popularyzacji fotografii krajowej w tym fotografii militarnej i historycznej,

10) działania podejmowane wraz z działalnością eksploracyjną, mające na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionów Polski, podejmowane także razem z partnerami instytucjonalnymi,

11) podejmowanie działań piętnujących grabieżczą, nielegalną eksplorację, dewastowanie historycznych miejsc pamięci i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego,

12) wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie wspólnych form szkoleniowych na rzecz członków Stowarzyszenia, dotyczących historii Polski, miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego, a także metod i technik związanych z bezpieczną i zgodną z prawem działalnością eksploracyjną.

ul. Kopernika 10/25

83-140 Gniew

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez przedstawiciela - Przemysław Goździkowski

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

27.07.2017r. NIE - - - -
2. Cała Polska

3. 

1) organizowanie legalnych, jawnych akcji eksploracyjnych i prowadzenie poszukiwań opartych o niezbędne, określone prawem pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia,

2) uczestniczenie w dyskusjach na forach krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym także na forach internetowych zajmujących się problematyką eksploracji,

3) przedkładanie administracji rządowej, samorządowej oraz innym podmiotom postulatów i opinii wynikających z działalności Stowarzyszenia,

4) udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej, organizowanych w kraju i za granicą,

5) rozwijanie innych form służących realizacji celów Stowarzyszenia,

6) współpracę z instytucjami państwowymi, muzeami, stowarzyszeniami, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia,

7) opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu eksploracji i przedkładanie ich odpowiednim podmiotom,

8) uczestniczenie w grupach konsultacyjnych, roboczych i celowych podejmujących działania na rzecz poprawy statusu prawnego i wizerunku eksploratorów w Polsce,

9) organizowanie n. wystaw, imprez, których cel zgodny jest z celami stowarzyszenia,

10) prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej na temat eksploracji,

11) działanie na zasadzie wolontariatu przy projektach realizowanych przez inne podmioty,

12) udział i prowadzenie prac związanych  z uporządkowaniem  starych cmentarzy.

3. SpaceCube 09.10.2017r.

1.

1) popularyzacja inżynierii kosmicznej, a w szczególności technologii kosmicznych i satelitarnych,

2) wspieranie działalności studenckiej,

3) współpraca z Kołem Inżynierii Kosmicznej-SpaceCube na Politechnice Gdańskiej przy realizacji zadań,

4) ułatwienie członkom rozwoju naukowego i osobistego,

5) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,

6) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

7) działalność edukacyjna,

8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

9) promocja i organizacja wolontariatu,

10) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

Mieścin 37D

83-111 Mieścin

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez przedstawiciela - Krzysztof Czystaw

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

11.09.2017r. NIE - - - -
2. Rzeczpospolita Polska

3.

1) współpraca z sektorem gospodarczym,

2) umożliwienie bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy swoimi członkami,

3) prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych w formie szkoleń, warsztatów i wykładów, kursów, warsztatów i w inny sposób,

4) współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach dotyczących działalności statutowej,

5) organizowanie seminariów, sympozjów, wykładów, konferencji, kongresów, szkoleń, warsztatów, targów, wystaw i innych przedsięwzięć w zakresie celów Stowarzyszenia,

6)organizowanie i realizowanie projektów naukowych oraz kursów dydaktycznych dla studentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką inżynierii kosmicznej,

7) prowadzenie działalności promocyjnej, popularyzacyjnej i opiniotwórczej dotyczącej inżynierii kosmicznej,

8) wspieranie finansowo i rzeczowo osób ficzycznych i prawnych działających w zakresie celów statutowych,

9) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami,

10) prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

4.  Stowarzyszenie Patriotyczne "Zawsze Solidarni" 21.11.2017r.

1.

1. Polska: silna, niepodległa, suwerenna i solidarna, oparta na fundamencie wartości chrześcijańskich i tradycji Kościoła Katolickiego w myśl dewizy "BÓG. Honor, Ojczyzna".

2. Wolność słowa, prawda i odwaga w debacie publicznej, rzetelność informacji i pluralizm w mediach.

3. Rozwój Polski na bazie prawdy historycznej i tożsamości narodowej.

4. Walka z wszelkimi przejawami ideologii totalitarncyh. Przeciwstawianie się szowinizmowi i ksenofobii w życiu społecznym.

5. Przeciwstawianie się wszelkim formom totalitaryzmu w życiu publicznym, szczególnie komunizmowi i faszyzmowi.

6. Poszanowanie godności człowieka i praw obywatelskich na obszarze i w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Budowanie postaw patriotycznych i promowanie społeczeństwa obywatelskiego.

8. Dążenie do zachowania katolickiej tożsamości Polski poprzez pielęgnowanie pamięci historycznej, odrębności tradycji i kultury polskiego narodu. 

ul. 30 Stycznia 4,

83-110 Tczew

Zarząd:

1. Kazimierz Jagoda-Prezes,

2. Jan Kruszyński-Wiceprezes,

3. Zygmunt Chyła- Sekretarz.

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest prezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i udzielania pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu, jego zastępca bądź sekretarz.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

17.11.2017 r. NIE - - -

Stowarzyszenie widniało w wykazie stowarzyszeń zwykłych zgłoszonych przed 20 maja 2016 r. pod numerem 18

2. Rzeczpospolita Polska

3. 

1. Zbieranie, opracowywanie, publikacja i tworzenie oraz udostępnianie materiałów filmowych, radiowych i prasowych oraz wszelkich materiałów dziennikarskich, w tym również materiałów dziennikarstwa obywatelskiego.

2. Tworzenie i prowadzenie niezależnych mediów, głównie portali internetowych, a także innych przedsięwzięć informatycznych, dystrybucja filmowa, prasowa, telewizyjna oraz wszelka medialna.

3. Organzowanie manifestacji, happeningów oraz działań o charakterze narodowo0patriotycznym, chrześcijańskim, artstycznym.

4. Uczestnictwo w uroczystościach państwowych (krajowych i lokalnych) oraz rocznicowych.

5. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, publicystycznej i wydawniczej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, służącej realizacji celów statutowych.

6.Współpraca w władzami samorządowymi,, państwowymi, środkami masowego przekazu, szkołami oraz innymi instytucjami, osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi posiadającymi osobowość prawną, z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojempolskiego społeczeństwa obywatelskiego i promowaniem celów Stowarzyszenia.

7. Prowadzenie dokumentacji wydarzeń związanych z celami Stowarzyszenia.

8.Przyznawanie nagród i wyróżnień za zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia. 

5.

"Eko-Kociewie"

18.05.2018r.

1. 

1.Działanie na rzecz ochrony szeroko rozumianego środowiska naturalnego na obszarze Kociewia. 

2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony przyrody oraz informacji o zagrożeniach przyrodniczych.

3. Promocja i popieranie żywności ekologicznej.

4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresownaymi działalnością rolniczą przyjazną dla środowiska.

Lignowy Szlacheckie 23A,

83-121 Rudno

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez przedstawiciela - Monika Stefańska

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

14.05.2018r. NIE - - -

Stowarzyszenie widniało w wykazie stowarzyszeń zwykłych zgłoszonych przed 20 maja 2016 r. pod numerem 19

2. Obszar Pomorza.

3.

1. Organizowanie spotkań, prelekcji, rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody regionu.

2. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej.

3. Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

4. Występowanie z wnioskami i opiniami oraz podejmowanie interwencji do właściwych organów administracji w przypadku zahrożeń środowiska.

5. Wspieranie działań zmierzających do pobudzania aktywności mieszkańców na rzecz ochrony i kształtowania środowiska.

6. Podejmowanie działań w kierunku obrony mieszkańców przed niekorzystnym dla nich planowaniem zagospodarowania przestrzennego.

6. Stowarzyszenie Osiedle Leśne w Pelplinie 30.10.2019r.
1.
1. Inicjowanie lub wspieranie przedsięwzięć - zarówno o charakterze publicznym jak i prywatnym - które mogą pozytywnie wpłynąć na zabezpieczenie interesów lub jakość życia mieszkańców miasta lub gminy Pelplin.
2. Podejmowanie działań monitujących lub blokujących w przypadku przedsięwzięć, których realizacja może wpływać negatywnie na interesy lub jakość życia mieszkańców miasta lub gminy Pelplin.

ul. Broniewskiego 2, 83-130 Pelplin

Zarząd:
1. Michał Zieliński - Prezes,
2. Maciej Lewczuk - Członek Zarządu,
3. Leszek Habas - Członek Zarządu
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem, że podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uzyskania uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

19.10.2019r.

NIE - - - -

2. obszar Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Pelplin

3.

1. Monitowanie zarówno władzom samorządowym jak i centralnym o sytuacjach, które wpływają lub mogą wpływać negatywnie na interesy lub jakość życia mieszkańców miasta lub gminy Pelplin.
2. Formułowanie próśb, wniosków lub petycji kierowanych do władz samorządowych lub centralnych w zakresie czynności, których wykonanie może wpłynąć lub wpłynie na interesy lub jakość życia mieszkańców miasta lub gminy Pelplin.
3. Włączanie się do postępowań administracyjnych (w charakterze strony postępowania), których rozstrzygnięcia mogą wpływać na interesy lub jakość życia mieszkańców miasta lub gminy Pelplin.
4. Rozpowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców miasta lub gminy Pelplin na temat sytuacji, które wpływają lub mogą wpływać negatywnie na interesy lub jakość życia wspomnianych mieszkańców poprzez organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych, wydawanie broszur lub prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego w sieci www lub w mediach społecznościowych.
7. - - - - - - - - - - - -
-
-
8. - - - - - - - - - - - -
-
-
9. - - - - - - - - - - - -
-
-
10. - - - - - - - - - - - -
-
-
11. - - - - - - - - - - - -
-
-
12. - - - - - - - - - - - -
-
-

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Joanna Machnicka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Joanna Machnicka (2019-10-30)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2016-05-09 09:48:10)
Modyfikujący:
Alicja Szczepińska-Mian (2019-10-31 10:13:35)
Odpowiedzialny za treść:
Alicja Szczepińska-Mian
2016-05-09 09:48:10 Utworzenie
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:00:27 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:07:01 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:08:26 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:08:30 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:08:32 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:10:52 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:28:33 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-10 10:57:18 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-19 12:37:20 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-19 16:26:36 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-03-22 09:47:17 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-03-30 14:59:16 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-07-14 10:13:25 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-09-19 12:01:34 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-10-09 13:20:13 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-10-11 14:24:21 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-10-11 14:36:48 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-11-21 13:00:27 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-11-21 13:02:25 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-05-18 12:39:23 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-01-17 11:58:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-01-22 13:53:43 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-08-22 15:06:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-08-26 15:22:57 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-31 10:13:35 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Joanna Machnicka
Wytwarzający/Odpowiadający:
Joanna Machnicka (2019-10-30)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2016-05-09 09:48:10)