Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Numer kolejny w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Data wpisów do ewidencji 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego Status organizacji pożytku publicznego Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego Likwidator stowarzyszenia zwykłego Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środkow nadzoru Uwagi
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1.

Kociewskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół Ziemi Pelplińskiej

22.03.2017r.

29.03.2017r. (zm. w rubryce 5)

1. 

a) ochrona środowiska;

b) ochrona pszczoły miodnej i owadów zapylających, jako integralnego składnika naturalnego w ekosystemie;

c) działanie na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego;

d) stałe rozwijanie i rozpowszechnianie pszczelarstwa, poprzez promocję wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców ziemi pelplińskiej (festyny, warsztaty, prelekcje, pokazy itp. działania);

e) promocja produktów pszczelich, w szczególności miodów kociewskich z ziemi pelplińskiej;

f) działania w zakresie ochrony przyrody, ochrona zdrowia;

g)inspirowanie wszystkich form pszczelarstwa oraz bartnictwa poprzez jego rozpowszechnianie;

h) współpraca z jednostkami gospodarki rolnej, leśnej w szczególności z rolnikami i leśnikami w zakresie poprawy struktury bazy pożytkowej dla pszczół;

i) promocja i edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii;

j) realizacja projektów wdrożeniowych w zakresie: ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zdrowia oraz odnawialnych źródeł energii;

k) opracowanie i wdrażanie projektów z zewnętrznymi źródłami dofinansowania (Unia Europejska oraz inne krajowe i międzynarodowe fundusze).

ul. Kościuszki 63,

83-130 Pelplin

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez przedstawiciela - Katarzyna Pirch

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

13.03.2017r. NIE - - - -
2. Obszar Rzeczpospolitej Polskiej
3. 

a) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej; regionalnymi i lokalnymi organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz celów określonych powyżej;

b) koordynowanie, opiniowanie i wspieranie merytoryczne inicjatyw zmierzających do ochrony lokalnego i regionalnego pszczelarstwa;

c) promowanie dziedzictwa kulturowego; 

d) służenie pomocą sympatykom pszczelarstwa i wszystkim tym którzy pragną lub chcą zostać pszczelarzami;

e) udział w przedsięwzięciach gospodarczych, imprezach kulturalnych, promocyjnych i handlowych, w tym konferencjach, giełdach, targach krajowych i zagranicznych.

2.

POMORSKIE TOWARZYSTWO DETEKTORYSTÓW "PRINCES POLONIE"

14.07.2017r.

 

 

19.09.2017r. (zm. w rubryce 2, 8)

1. 

1) wzbogacanie kolekcji eksponatów muzealnych o przedmioty archeologiczne odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych badań eksploracyjnych,

2) podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionów i kraju, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności,

3) eksploracja terenów pobojowisk II wojennych , szlaków przemieszczania się wojsk Wojska Polskiego z roku 1939, wojsk Napoleońskich i śladów wojny Polsko - Szwedzkiej na terenie Polski północnej,

4) podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy podmiotami podejmującymi podobne do Stowarzyszenia działania, w tym pomiędzy innymi stowarzyszeniami, muzeami i innymi instytucjami, których działalność związana jest z historią regionów Polski, jej dokumentowaniem, eksploracją itp.; Współpraca z instytucjami państwowymi mająca na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności różnych organizacji i środowisk w zakresie historii i eksploracji,

5) tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnego z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem,

6) poznawanie prawa z zakresu badań o charakterze eksploracyjnym w kraju i zagranicą oraz proponowanie odpowiednim organom (w tym ustawodawczym) zmian prawnych mających na celu harmonizowanie przepisów z rozwiązaniami istniejącymi w innych krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej. Uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę działalności eksploracyjnej,

7) rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w środowisku historyków, archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek samorządowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań eksploracyjnych,

8) oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych innym podmiotom, w tym pomocy w pracach archeologicznych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski,

9) podejmowanie działań na rzecz popularyzacji fotografii krajowej w tym fotografii militarnej i historycznej,

10) działania podejmowane wraz z działalnością eksploracyjną, mające na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionów Polski, podejmowane także razem z partnerami instytucjonalnymi,

11) podejmowanie działań piętnujących grabieżczą, nielegalną eksplorację, dewastowanie historycznych miejsc pamięci i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego,

12) wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie wspólnych form szkoleniowych na rzecz członków Stowarzyszenia, dotyczących historii Polski, miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego, a także metod i technik związanych z bezpieczną i zgodną z prawem działalnością eksploracyjną.

ul. Kopernika 10/25

83-140 Gniew

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez przedstawiciela - Przemysław Goździkowski

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

27.07.2017 r. NIE - - - -
2. Cała Polska

3. 

1) organizowanie legalnych, jawnych akcji eksploracyjnych i prowadzenie poszukiwań opartych o niezbędne, określone prawem pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia,

2) uczestniczenie w dyskusjach na forach krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym także na forach internetowych zajmujących się problematyką eksploracji,

3) przedkładanie administracji rządowej, samorządowej oraz innym podmiotom postulatów i opinii wynikających z działalności Stowarzyszenia,

4) udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej, organizowanych w kraju i za granicą,

5) rozwijanie innych form służących realizacji celów Stowarzyszenia,

6) współpracę z instytucjami państwowymi, muzeami, stowarzyszeniami, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia,

7) opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu eksploracji i przedkładanie ich odpowiednim podmiotom,

8) uczestniczenie w grupach konsultacyjnych, roboczych i celowych podejmujących działania na rzecz poprawy statusu prawnego i wizerunku eksploratorów w Polsce,

9) organizowanie n. wystaw, imprez, których cel zgodny jest z celami stowarzyszenia,

10) prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej na temat eksploracji,

11) działanie na zasadzie wolontariatu przy projektach realizowanych przez inne podmioty,

12) udział i prowadzenie prac związanych  z uporządkowaniem  starych cmentarzy.

3. - - - - - - - - - - - -
-
-
4. - - - - - - - - - - - -
-
-
5. - - - - - - - - - - - -
-
-
6. - - - - - - - - - - - -
-
-
7. - - - - - - - - - - - -
-
-
8. - - - - - - - - - - - -
-
-
9. - - - - - - - - - - - -
-
-
10. - - - - - - - - - - - -
-
-
11. - - - - - - - - - - - -
-
-
12. - - - - - - - - - - - -
-
-

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Daria Prewysz-Kwinto
Wytwarzający/Odpowiadający:
Daria Prewysz-Kwinto (2016-05-19)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2016-05-09 09:48:10)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2017-09-19 12:01:34)
Odpowiedzialny za treść:
Janusz Kreja
2016-05-09 09:48:10 Utworzenie
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:00:27 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:07:01 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:08:26 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:08:30 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:08:32 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:10:52 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:28:33 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-10 10:57:18 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-19 12:37:20 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-19 16:26:36 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-03-22 09:47:17 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-03-30 14:59:16 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-07-14 10:13:25 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-09-19 12:01:34 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Daria Prewysz-Kwinto
Wytwarzający/Odpowiadający:
Daria Prewysz-Kwinto (2016-05-19)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2016-05-09 09:48:10)