Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. z 2005r Nr 200 poz. 1651 informujemy, że Starostwo Powiatowe w Tczewie uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Dokumenty składane drogą elektroniczną należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certfikatem. Szczegółowa instrukcja podpisywania dokumentów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innymi informacjami potrzebnymi do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji czy oprogramowanie umożliwiające podpisywanie i weryfikację certyfikatów) znajdą Państwo na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

W celu korespondencji ze Starostwem Powiatowym w Tczewie za pomocą paltformy ePUAP należy wykonać następujące kroki:

Krok 1.

Dokonać rejestracji na platformie www.epuap.gov.pl.

Instrukcja zakładania konta

Krok 2.

Zalogować się do systemu ePUAP na platformie www.epuap.gov.pl za pomocą uzyskanego loginu.

Krok 3.

Na stronie głównej platformy ePUAP przejść do "Alfabetyczna lista spraw" i wyszukać "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Następnie należy przejść do formularza i zmienić adresata na "Starostwo Powiatowe w Tczewie"

Krok 4.

Po wypełnieniu formularza ostatnim krokiem jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP to /777j6hyrlf/SkrytkaESP