Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 

Naczelnik:         Zbigniew Urban
                          Tel. (58) 77 34 833
                          e-mail: zbigniew.urban@powiat.tczew.pl

Zastępca:          Brygida Zacholla
                          Tel. (58) 77 34 831
                          e-mail: komunikacja@powiat.tczew.pl

Lokalizacja:       ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
                          Pokój 33,parter

Kompetencje    Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) powoływanie komisji w celu przeprowadzania egzaminów ze znajomości topografii miejscowości dla osób ubiegających się o licencję na prowadzenie taksówki osobowej w danej miejscowości,
2) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do tego rejestru,
3) wydawanie upoważnień jednostkom lub szkołom do prowadzenia szkolenia kandydatów na instruktorów,
4) wpisywanie do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktora oraz skreślanie z ewidencji w przypadkach określonych przepisami,
5) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowanie pojazdem silnikowym i kandydatów na instruktorów,
6) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do tego rejestru,
7) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów, podejmowanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów oraz skreślanie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej,
8) wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych i cofanie tych uprawnień w przypadkach określonych w przepisach,
9) określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. T,
10) rejestracja pojazdów i wydawanie dowodów rejestracyjnych,
11) czasowe rejestrowanie pojazdów i wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
12) wyrejestrowywanie pojazdów,
13) bieżące prowadzenie ewidencji pojazdów oraz właścicieli i posiadaczy pojazdów,
14) przyjmowanie od właściciela pojazdu zarejestrowanego zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdu oraz o wszelkich zmianach stanu faktycznego wymagających zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
15) przyjmowanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) i zwracanie tych dokumentów po ustaniu przyczyn zatrzymania,
16) prowadzenie ewidencji dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych i tymczasowych tablic rejestracyjnych,
17) wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem,
18) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
19) podejmowanie decyzji w sprawie skierowania osoby posiadającej uprawnienie do kierowania pojazdem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w przypadkach określonych w przepisach Prawo o ruchu drogowym,
20) wydawanie decyzji o skierowaniu kierującego pojazdem do poddania badaniom lekarskim w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
21) podejmowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia i zwrocie tych dokumentów,
22) podejmowanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, a także decyzji o przywróceniu tego uprawnienia,
23) prowadzenie ewidencji kierowców w postaci akt ewidencyjnych kierowców,
24) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
25) prowadzenie ewidencji kart kierowców w systemie informatycznym,
26) prowadzenie rejestru określonego w przepisach w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
27) stosowanie przepisów dotyczących opłat za wykonywane czynności i wydawane dokumenty,
28) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych na obszarze powiatu,
29) określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu i dotyczących opłat za jazdę bez ważnego biletu itp. w odniesieniu do powiatowego transportu zbiorowego,
30) ograniczanie z urzędu obowiązku przewozu, w odniesieniu do powiatowego transportu zbiorowego, ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa Państwa lub w wypadku klęski żywiołowej,
31) wyrażanie zgody na ograniczenie obowiązku przewozu na wniosek przewoźnika w przypadkach określonych przepisami ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe,
32) ustalanie cen urzędowych lokalnego powiatowego transportu zbiorowego,
33) opiniowanie likwidacji linii kolejowej,
34) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie,
35) wyznaczanie jednostki do usuwania z drogi pojazdów w przypadkach określonych przez Prawo o ruchu drogowym oraz wyznaczanie parkingu strzeżonego do przechowywania usuniętych pojazdów,
36) przygotowywanie projektów uchwał Rady o wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów,
37) wydawanie licencji na wykonywanie transportu zarobkowego i zaświadczeń na prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,
38) wydawanie zezwoleń na organizowanie zawodów sportowych, rajdów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania w sposób szczególny z drogi powiatowej bądź gminnej,
39) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzenia zakazu pędzenia zwierząt w określonym czasie,
40) sporządzanie i przekazywanie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy pojazdu,
41) wydawanie kart parkingowych uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
42) wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Spis spraw

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

Egzaminy taxi

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Międzynarodowe prawo jazdy

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez policję

Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych

Rejestracja ( przerejestrowanie ) używanego pojazdu

Rejestracja pierwsza nowego pojazdu

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydanie prawa jazdy po egzaminie

Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy

Wydanie, wtórnik, wymiana pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych

Wyrejestrowanie pojazdu

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu

Zawiadomienie o zbyciu, sprzedaży, darowiźnie, zamianie zarejestrowanego pojazdu

Zezwolenie na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny

Zdawalność osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-10)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-19 09:37:18)
Modyfikujący:
Zbigniew urban (2014-09-05 13:17:19)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-19 09:37:18 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2013-01-30 10:31:04 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 13:24:28 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-05-15 11:20:50 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-05-16 11:34:07 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-08-11 07:32:06 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-09-05 13:00:13 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-09-05 13:13:55 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-09-05 13:17:19 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-10)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-19 09:37:18)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.